สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมวัดต้นแบบ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พศจ.กาญจนบุรี ร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี ตามมติมหาเถรสมาคม ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและนำเสนอผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่รังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ตั้งวัดทองผาภูมิ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญและวัดท่องเที่ยว ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 110,391