การยกเลิกการใช้บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อราชการ ประชุมพิจาณาการขออุญาตสร้างวัด น้ำลัดยอดสว่างธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมปรึกษา กรณีวัดท่าพุราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดด้วยหลักเมตตาธรรม คณะกรรมการฯตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยจังหวัดกาญจนบุรีได้ขับเคลื่อนเป้าหมาย ชุมชนเกิดความปรองดองสมานฉันท์ ประชาชนประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การประกวดนักพัฒนาสามประสาน ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2564

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญและวัดท่องเที่ยว ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,836