การพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf บทความเรื่อง การพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้..pdf |

image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 606,140