แบบสำรวจข้อมูลพระภิกษุที่มีอายุ70-95 ปี

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  แจ้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดำเนินการสำรวจข้อมูลพระภิกษุช่วงอายุระหว่าง-  ช่วงอายุ   70-79  ปี-  ช่วงอายุ  80-89  ปี - ช่วงอายุ  80-95  ปี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีจึงขอความเมตตานุเคราะห์พระคุณคุณท่านได้โปรดสำรวจข้อมูลพระภิกษุตามช่วงอายุดังกล่าว  แล้วส่งคืนสำนักงานพระพุทธศาสนาจักาญจนบุรีภายใยวันที่ 24 พฤษภาคม 2564   โหลดเอกสารแบบฟอร์ม   

  


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 588,529