แบบสำรวจข้อมูลพระภิกษุที่มีอายุ70-95 ปี

        สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  แจ้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดำเนินการสำรวจข้อมูลพระภิกษุช่วงอายุระหว่าง

-  ช่วงอายุ   70-79  ปี

-  ช่วงอายุ  80-89  ปี

 - ช่วงอายุ  90-95  ปี


ไฟล์เอกสารประกอบ
xls แบบสำรวจพระภิกษูที่อายุ 70-95 ปีขึ้นไป |
doc แบบสำรวจประวัติพระภิกษุที่อายุ 70-95 ปีขึ้นไป |

image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 588,348