บุคลากร พศจ.กาญจนบุรี

 ทำเนียบบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี 

นางเนตรทิพย์  เจริญวัย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

 

 กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 

นายณัฐกิตติ์  เขียวน้อยรัชตะ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

นางวิภาวรรณ  เล็บครุฑ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวดลชนก  จันทร์สุข
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวนรินทร์พร  วรรณวิจิตร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายณัฐเดช  ใจเที่ยง 
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายภรต  คล้ายสุบรรณ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ 

นางปัทมา  ศรีผึ้ง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาววันใหม่  รสจันทร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวเบญจมาศ  แม้นเดช
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวพรทิรา  ดำกระเด็น
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 
นางสาวสุธาทิพย์  พฤกษ์ประมูล 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

นายอำพล  เปรมธนรุ่งเรือง 
พนักงานขับรถยนต์

( ว่าง )
พนักงานขับรถยนต์
นายสำเนา  เอี่ยมสม
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นางสาวพยนต์  แดงดำรงค์
พนักงานทำความสะอาด

 


image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 606,074