แบบฟอร์มประวัติโดยสังเขปพระสังฆาธิการ จังหวัด กาญจนบุรี

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูล ตามแบบฟอร์ม ประวัติโดยสังเขปพระสังฆาธิการ เพื่อรวบรวมและจัดทำประวัติพระสังฆธิการ และเป็นฐานข้อมูลในการปฎิบัติตามภาระกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารการปกครองสงฆ์ โดยจังหวัดกาญจนบุรีจะดำเนินการเก็บตามรายชื่อที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด จำนวน 12 รูป


ไฟล์เอกสารประกอบ
รายชื่อพระสังฆาธิการในเขตปกครองจังหวัดกาญจนบุรี |
แบบฟอร์มประวัติโดยสังเขปพระสังฆาธิการ |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,548