การบรรพชาอุปสมบทในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

ไฟล์เอกสารประกอบ
การบรรพชาอุปสมบทในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ตามมาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)) |

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 99,601