มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ พศ0006/ 3037 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถึงเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

-ให้ปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรองผู้ขอบรรพชาอุปสมบท และให้ผู้ที่จะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทแนบผลการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์อย่างเคร่งครัด

-งดจัดกิจกรรมทุกชนิดที่อาจนำมาซึ่งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ไฟล์เอกสารประกอบ
พศ0006_3036.pdf |

image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 149,459