พศจ. กาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา“หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่3/2565
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายอัครนันทร์ นนทา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวดลชนก จันทร์สุข นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาววันใหม่ รสจันทร์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นางสาวเบญจมาศ แม้นเดช นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นายณัฐเดช ใจเที่ยง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางสาวนรินทร์พร วรรณวิจิตร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา“หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่3/2565 ณ วัดอินทาราม บ้านหนองขาว ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 110,370