กําหนดมาตรการปฏิบัติในพิธีถวายผ้าพระกฐิน/กฐิน ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (CoVD-19)
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เลขาธิการ มหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามที่มหาเถรสมาคมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ มติที่ ๒๕๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ (COVID-19) ระลอกใหม่ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด

ไฟล์เอกสารประกอบ
กําหนดมาตรการปฏิบัติในพิธีถวายผ้าพระกฐิน/กฐิน ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (CoVD-19) |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,621