ประกาศ สร้างวัด น้ำลัดยอดสว่างธรรม

ตามที่ นางลอย  พรมประสิทธิ์ อยู่บ้านเลที่  49 หมู่ที่ 10  ตำบลหนองรี  อำเภอบ่อบล่อย  จังหวัดกาญจนบุรี  ได้ขออนุญาตสร้างวัดน้ำลัดยอดสว่างธรรม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ณ บ้านลำพะยา  หมู่ที่10  ตำบลหนองรี  อำเภอบ่อพลอบ  จังหวัดกาญจนบุรี  นั้น บัดนี้  ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสร้างวัดและผู้ขออนุญาตได้ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารครบถ้วนแล้ว


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ สร้างวัด น้ำลัดยอดสว่างธรรม |

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 128,223