การตรวจคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอนการดำเนินการตรวจประวัติบุคคล
     ๑.  ผู้ขอบรรพชาอุปสมบท - ยื่นใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทต่อเจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์
     ๒.  เจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์ - รับเรื่องจากผู้ขอบรรพชาอุปสมบท ตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ทำหนังสือนำถึง  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคลแบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบประวัติด้วยชื่อและชื่อสกุล (ลงนามประทับตราของวัด) พร้อม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท
     ๓.  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด – รับข้อมูลผู้ขอบรรพชาอุปสมบทจากเจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์ แล้วส่งข้อมูลให้ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจประวัติบุคคลจากเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก (ภายใน ๓ วัน)
     ๔.  กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - รับข้อมูลผู้ขอบรรพชาอุปสมบทจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด แล้วตรวจประวัติบุคคลจากเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (ระยะดำเนินการ ภายใน ๑๕ วัน)
     ๕.  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด – รับข้อมูลประวัติ ผู้ขอบรรพชาอุปสมบทจาก กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจสอบประวัติบุคคลแล้ว แจ้งข้อมูลให้เจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์ทราบ (ภายใน ๓ วัน) และผู้ขอบรรพชาอุปสมบทเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทต่อไป (กรณีผลการสอบประวัติบุคคลผ่าน)

          ทั้งนี้ ปัจจุบันกองทะเบียนประวัติอาชญากร ได้เพิ่มช่องทางในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม โดยสามารถยื่นขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของตนเอง ด้วยชื่อ-ชื่อสกุล ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.crd-check.com และสามารถรับผลตรวจสอบประวัติ หรือมอบอำนาจให้มารับผลตรวจประวัติ ได้ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในส่วนภูมิภาคสามารถรับผลตรวจสอบประวัติ ได้ที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัด โดยมีค่าธรรมเนียมการตรวจประวัติ ชุดละ ๑๐๐ บาท ชำระในวันที่มารับผลตรวจประวัติ ณ สถานที่ที่เลือกรับผลการตรวจ
          ในการนี้ เพื่อความสะดวกและลดขั้นตอนในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท ผู้ที่มีความประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทสามารถดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมได้ด้วยตนเอง ผ่านทางช่องทางออนไลน์ และนำเอกสารผลการตรวจประวัติ ยื่นแนบพร้อมใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท และเอกสารประกอบอื่น ๆ ให้เจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์พิจารณารับเข้าบรรพชาอุปสมบทต่อไป


image รูปภาพ
QR CODE การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมด้วยชื่อ-สกุล ออนไลน์ ด้วยตนเอง

image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 365,500