สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้านิเทศติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ นายอัครนันท์ นนทา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวดลชนก จันทร์สุข นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และ นายณัฐเดช ใจเที่ยง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) เป็นกลุ่มเป้าหมายจากการดำเนินงานจากโครงการ TFE (Teams For Education) และโครงการ “Coaching Teams” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ซึ่งผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ได้สร้างนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีทักษาะความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สู่ทักษะสัมมาชีพ โดยใช้เทคนิคกระบวนการ Active Learning กล่าวคือ เมื่อจบการศึกษาหรือลาสิกขาแล้วจะประกอบอาชีพเพื่อการดำรงชีพของตนได้ อาทิเช่น การตัดเย็บถุงผ้า การสกรีนถุงผ้า ทำขนมทองม้วน การประดิษฐ์ดอกไม้ การผูกผ้าประดับ ฯลฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 128,343