ประชุมคณะกรรมการเตรียมการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการดําเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 8 กันยายน 2564 นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผอ.พศจ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อม การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วัดหนองฝ้าย อําเภอเลาขวัญ โดยมี พระครูวิบูลกาญจโนภาส เจ้าคณะอําเภอท่ามะกา ประธานฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นประธานและพระครูสิริกาญจโนภาส เจ้าคณะอําเภอเลาขวัญพร้อมด้วยคณะสงฆ์ จําเภอเลาขวัญ และนายกเทศมนตรี ตําบลหนองฝ้าย พร้อมด้วย ข้าราชการฝ่ายต่างๆ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,829