การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

วันอังคาร ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี จัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ โดยมีพระเทพศาสนาภิบาล  เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวและได้บรรยายพิเศษต่อที่ประชุมสงฆ์ ลำดับถัดมา เวลา ๑๕.๑๕ น. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี บรรยายถวายความรู้พระสังฆาธิการ เกี่ยวกับแนวทางของจังหวัดกาญจนบุรี ในการสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งขอความเมตตาคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี ในการจัดกิจกรรม งานประเพณีต่าง ๆ ภายในวัด ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)ตามประกาศของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุขและประกาศจังหวัด ตลอดจนห่วงใยสุขภาพ สุขอนามัยของ พระสังฆาธิการ และฝากเรื่องสิ่งเสพติดต่าง ๆ โดยขอความเมตตาพระสังฆาธิการ ช่วยดูแล สอดส่องพระลูกวัด ศิษย์วัดไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เวลา ๑๕.๔๕ น. พระบวรรังษี รองเจ้าคณะภาค ๑๔ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร บรรยายหัวข้อ "การศึกษาพระปริยัติธรรม ในสถานการณ์ปัจจุบัน " เวลา ๑๕.๔๕ น. พระราชวิสุทธาภรณ์  รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี รูปที่  ๑ บรรยายหัวข้อ”งานด้านการเผยแผ่ของคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี” เวลา ๑๖.๑๕ น. พระมหาวิสูตร วิสุทธิปญโญ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี รูปที่ ๒ บรรยายหัวข้อ     “เรื่องงานด้านศาสนศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี” เวลา ๑๖.๔๕ น.พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง บรรยายพิเศษ และกล่าวขอบคุณคณะพระสังฆาธิการที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และปิดประชุม ในการนี้  นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายงานและเข้าร่วมประชุมจนเสร็จพิธี โดยการจัดประชุมดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 99,558