ประกาศ จัดตั้งสำนักปฎิบัติธรรมแห่งที่39

มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 15/2564 อนุมัติให้จัดตั้งสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ 39 ชื่อว่า สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี 39  ตั้งอยู่ที่ วัดอินทาราม  ตำบลหนองขาว  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 


ไฟล์เอกสารประกอบ
สำนักปฎิบัติธรรมแห่งที่39.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,840