หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดกาญจนบุรี

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนกลางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล ๕จังหวัดกาญจนบุรี

*คณะกรรมการส่วนกลาง

พระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง เจ้าคณะภาค ๑๔ ประธานฯ โครงการหมู่รักษาศีล ๕

พระมงคลพัฒนาภรณ์ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร กรรมการ

 

*คณะกรรมการ ประจำหนกลาง

พระเทพเสนาบดี วัดกวิศราราม ประธานฯโครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕ ประจำหนกลาง

พระเทพปริยัติโสภณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี รองประธาน

พระครูกิตติวิริยาภรณ์ วัดราษฎร์ประคองธรรม กรรมการ

พระมหาประกอบ โชติปุญฺโญ วัดโชติทายาราม กรรมการ

พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ วัดพระลอย กรรมการ

พระครูสิทธิสรคุณ วัดตะโก กรรมการ

พระวิสิฐคณาภรณ์ วัดมงคลชัยพัฒนา กรรมการและเลขานุการ

พระปริยัติธาดา วัดกัลยาณมิตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

*พระสังฆาธิการ พระบวรรังษี วัดระฆังโฆสิตาราม รองเจ้าคณะภาค ๑๔ *พระสังฆาธิการของจังหวัด

พระเทพเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (ธ)

พระราชวิสุทธาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี รูปที่ ๑

พระมหาวิสูตร วิสุทฺธิปญฺโญ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี รูปที่ ๒

พระครูสิริกาญจโนภาส เจ้าคณะอำเภอเลาขวัญ

พระโสภณกาญจนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี

พระวิสุทธิพงษ์เมธี เจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์

พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอบ่อพลอย

พระมหาชะโลม ปญฺญาวชิโร เจ้าคณะอำเภอห้วยกระเจา

พระครูกาญจนธรรมธัช เจ้าคณะอำเภอหนองปรือ

พระครูกาญจนสุตาคม เจ้าคณะอำเภอท่าม่วง

พระครูวิบูลกาญจโนภาส เจ้าคณะอำเภอท่ามะกา

พระครูวรกาญจนโชติ เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ

พระครูเกษมกาญจนสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอด่านมะขามเตี้ย

พระมหาธวัชชัย กลฺยาโณ เจ้าคณะอำเภอพนมทวน

พระครูสุชาติกาญจนวงศ์ เจ้าคณะตำบลหนองฝ้าย

พระครูพิมลกาญจนธรรม เจ้าอาวาสวัดหนองฝ้ายและ คณะพระสงฆ์ผู้ขับเคลื่อนศีล ๕

 

*ภาครัฐส่วนที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด

นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด)

นายวิชัย ปัทมวิภาค นายอำเภอเลาขวัญ

นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

นายณฐกร วงษ์สุวรรณ นายกเทศบาลตำบลหนองฝ้าย

นายพิเชต พลายมี รองนายกเทศบาลตำบลหนองฝ้าย

พ.ต.อ. ภูวดิท คงเพ็ชร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเลาขวัญ

นายณรงค์ น้อยจีน สาธารณสุขอำเภอเลาขวัญ นายวันชัย หมื่นบำรุง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย นายวินัย โพธิ์พันธ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขภาพตำบลหนองฝ้าย

ร่วมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ร่วมงาน


image วิดีโอ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,545