พิมพ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี
28 หมู่ 3 ถนนแม่น้ำแม่กลอง อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 034-564282 โทรสาร 034-564282