ปิดทอง ฝังลูกนิมิต 2554 พิมพ์
เขียนโดย นายสมชาย แสงชัยศรียากุล   

kkkkkkkkkkkkkkkk

รายชื่อวัดที่จัดงานปิดทอง ฝังลูกนิมิต 2554

                          เที่ยววัดกับนายอารามบอย

วันนี้นายอารามบอย  ขอบอกบุญมายังท่านผู้อ่านทราบว่า   ช่วงเทศกาลตรุษจีนปีเถาะนี้   วัดในจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดงานผูกพัทธสีมา  ฝังลูกนิมิต   จำนวน  ๑๒   วัดดังนี้

 

๑.วัดอุดมมงคล  อ.เมืองฯ   จ.กาญจนบุรี   เริ่มงาน   ๓๑  ม.ค.   -     ก.พ.  ๒๕๕๔


๒.วัดถ้ำพุหว้า  อ.เมืองฯ   จ.กาญจนบุรี   เริ่มงาน       -   ๑๒  ก.พ.  ๒๕๕๔


๓.วัดหนองบ้านเก่า  อ.เมืองฯ   จ.กาญจนบุรี   เริ่มงาน    -   ๑๓  ก.พ.  ๒๕๕๔


๔.วัดวังด้ง   อ.เมืองฯ   จ.กาญจนบุรี   เริ่มงาน    -   ๑๓  ก.พ.  ๒๕๕๔


๕.วัดท่ามะนาว  อ.เมืองฯ   จ.กาญจนบุรี   เริ่มงาน    -   ๑๔  ก.พ.  ๒๕๕๔


 

๖.วัดพุตามั่น  อ.ด่านมะขามเตี้ย   จ.กาญจนบุรี   เริ่มงาน  ๓๐ ม.ค.  -     ก.พ.  ๒๕๕๔


 

๗.วัดหนองกร่าง   อ.บ่อพลอย   จ.กาญจนบุรี   เริ่มงาน    -     ก.พ.  ๒๕๕๔

๘.วัดรางสมอ  อ.พนมทวน   จ.กาญจนบุรี   เริ่มงาน      -     ก.พ.  ๒๕๕๔


๙.วัดสุดประเสริฐ  อ.ห้วยกระเจา   จ.กาญจนบุรี   เริ่มงาน  ๓๑  ม.ค.  -     ก.พ.  ๒๕๕๔


๑๐.วัดบ้านพนมนาง อ.ห้วยกระเจา  จ.กาญจนบุรี   เริ่มงาน  ๓๐  ม.ค.  -     ก.พ.  ๒๕๕๔


๑๑.วัดสระลงเรือ  อ.ห้วยกระเจา   จ.กาญจนบุรี   เริ่มงาน    -   ๑๕  ก.พ.  ๒๕๕๔


๑๒.วัดเขาเพิง   อ.ท่าม่วง   จ.กาญจนบุรี   เริ่มงาน    -     ก.พ.  ๒๕๕๔


 kkkkkkkkkk

               ร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดในจังหวัดกาญจนบุรี

                 นโอกาสเทศกาลงานบุญช่วงตรุษจีนปีนี้  ขอให้ท่านได้รับอั่งเปาโจ่ยๆ   เซ็งลี้ฮ้อๆตั่วถั่ง  ร่ำรวยเงินทอง  และมีสุขภาพแข็งแรง   และเพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว  นายอารามบอยขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบุญกับวัดในจังหวัดกาญจนบุรี    ส่วนนายอารามบอยก็จะหาโอกาสร่วมงานบุญในครั้งนี้ให้ได้มากวัดที่สุดเท่าที่มีเวลาไปได้    เมื่อวานวันเสาร์นายอารามบอยได้มีโอกาสร่วมงานบรรพชา  อุปสมบท  พระภิกษุจำนวน   ๘๔   รูป   ที่วัดสระลงเรือ  ต.สระลงเรือ  อ.ห้วยกระเจา   จ.กาญจนบุรี   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ท่านมีพระชนมายุครบ     รอบ   ๘๔   พรรษา   นายอารามบอยถือโอกาสอันเป็นมหามงคลในครั้งนี้เสนอประวัติความเป็นมาของวัดสระลงเรือ    เชิญติดตามนายอารามบอยไปวัดสระลงเรือได้ครับ

       

          

 

          พิธีบรรพชา  อุปสมบท   ถวายเป็นพระราชกุศล  จำนวน   ๘๔  รูป       วัดสระลงเรือ   ตั้งอยู่เลขที่  ๑๖   บ้านสระลงเรือ   ถนนตลาดใหม่  -  เลาขวัญ  หมู่ที่     ตำบลสระลงเรือ   อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๙๑  ไร่      งาน   ๗๑   ตารางวา   น.ส.     เลขที่  ๒๗  
              อาณาเขตของวัด
 ทิศเหนือ                 จดทางสาธารณะ
  ทิศใต้                     จดทางสาธารณะ
  ทิศตะวันออก            จดถนนสาย   สระลงเรือ  -  เลาขวัญ
  ทิศตะวันตก              จดทางสาธารณะ
 

      วัดสระลงเรือ   แต่เดิมเป็นวัดร้าง  ที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ตอนปลาย  สาเหตุกลายเป็นวัดร้าง  เนื่องจากการเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า  ครั้งที่     เมื่อ  พ.ศ. ๒๓๑๐   วัดร้างแห่งนี้ไม่มีชื่อปรากฏว่าชื่อวัดอะไร   แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดสระลองเรือ   เพราะว่าบริเวณวัดร้างแห่งนี้  มีสระน้ำขนาดใหญ่   ที่ชาวบ้านได้อาศัยน้ำในการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี  โดยน้ำไม่แห้งเลย   นอกจากนี้ชาวบ้านแถบนี้ในอดีตมีความสามารถในเชิงช่างเรื่องการต่อเรือ   ทำให้เรือของหมู่บ้านมีชื่อเสียงเป็นที่ต้องการของฅนทั่วไปทั้งใกล้และไกล   จึงเกิดอาชีพการต่อเรือในหมู่บ้าน  และบรรดาช่างต่อเรือได้อาศัยสระแห่งนี้ในการทดลองเรือว่ามีการรั่วซึมหรือไม่  ทดลองนำเรือมาลอยในสระเพื่อทดสอบว่าเรือมีความสมดุลหรือไม่   ชาวบ้านจึงเรียกวัดร้างแห่งนี้ว่าวัดสระลองเรือต่อมาการออกเสียงเรียกชื่อวัดเพี้ยนไปตามสำเนียงท้องถิ่น  ทำให้ชื่อวัดเปลี่ยนเป็นวัดสระลงเรือ

     กาลต่อมานายริด   ใคร่ครวญ  ชาวบ้านไผ่สี  ได้มาตั้งบ้านเรือนที่บ้านสระลงเรือ  พร้อมญาติพี่น้อง   เมื่อนายริดมาอยู่ที่บ้านสระลงเรือ  ได้เกิดความคิดที่จะบูรณะวัดร้างที่ชาวบ้านเรียกวัดสระลงเรือให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา   เพื่อจะได้ยกฐานะเป็นวัดในกาลต่อไปใน  ปี  พ.ศ.  ๒๔๗๙  นายริดได้นิมนต์  พระอาจารย์ฮวด  จนฺทสโร  จากวัดเขารักษ์  มาพัฒนาวัดจนวัดร้างได้ยกฐานะเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา   โดยนายริดได้ขอขึ้นทะเบียนวัดชื่อวัดไผ่สี   ตามหมู่บ้านเดิมของตนเอง   เป็นสาเหตุทำให้วัดสระลงเรือ  เปลี่ยนเป็นวัดไผ่สี      ถึง  พ.ศ. ๒๕๕๑ชาวบ้านสระลงเรือ  ได้จัดให้มีการประชุมชาวบ้านเรื่องขอเปลี่ยนชื่อวัดไผ่สี  เป็นชื่อวัดสระลงเรือ เพื่อให้ชื่อวัดตรงกับชื่อหมู่บ้าน  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ     จึงได้ทำเรื่องเปลี่ยนชื่อวัดไผ่สีเป็น  วัดสระลงเรือ   และได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อวัดในปีถัดไป 

 

 

          

       

              เรือสุพรรณหงส์ใหญ่ที่สุดในโลก    วัดสระลงเรือ

                      ลำดับเจ้าอาวาสวัดสระลงเรือ 
 ๑.พระอธิการฮวด    จนฺทสโร ปกครองวัดระหว่าง  พ.ศ.  ๒๔๗๙  -  พ.ศ.  ๒๔๘๐
  ๒.พระอธิการดำ  คุตฺตวิโธ     ปกครองวัดระหว่าง  พ.ศ.  ๒๔๘๗  -  พ.ศ.  ๒๔๙๕
  ๓.พระอธิการจ้อย  พุทฺธสโร   ปกครองวัดระหว่าง  พ.ศ.  ๒๔๗๙  -  พ.ศ.  ๒๔๘๐
  ๔.พระอธิการบุญเกิด  ผาสุโฏ ปกครองวัดระหว่าง  พ.ศ.  ๒๕๐๐  -  พ.ศ.  ๒๕๐๕
  ๕.พระอธิการภุชงค์  เทวธมฺโม         ปกครองวัดระหว่าง  พ.ศ.  ๒๕๐๕  -  พ.ศ.  ๒๕๐๗
  ๖.พระอธิการวงศ์  จนฺทโชโต ปกครองวัดระหว่าง  พ.ศ.  ๒๕๐๗  -  พ.ศ.  ๒๕๑๒
  ๗.พระครูอรัญกาญจนเขต     ปกครองวัดระหว่าง  พ.ศ.  ๒๕๑๒  -  พ.ศ.  ๒๕๒๕
  ๘.พระอธิการบุญส่ง  ชยธมฺโม         ปกครองวัดระหว่าง  พ.ศ.  ๒๕๒๕  -  พ.ศ.  ๒๕๓๑
  ๙.พระอธิการชนะ  ปภาโต     ปกครองวัดระหว่าง  พ.ศ.  ๒๕๓๑  -  พ.ศ.  ๒๕๓๖
  ๑๐.พระอธิการสามารถ  อนาลโย      ปกครองวัดระหว่าง  พ.ศ.  ๒๕๓๖  -   ปัจจุบัน

 

เสนาสนะและถาวรวัตถุ

 

    ๑.อุโบสถ

 

   

 

วัดสระลงเรือ   ปัจจุบันได้รับการพัฒนาอย่างมาก  จนไม่หลงเหลือเสนาสนะของเดิมให้เห็น    อุโบสถทรงจัตุรมุข   มีกำแพงแก้วล้อมรอบ   ภายในอุโบสถมีประประธานที่งดงาม   อุโบสถหลังนี้สร้างให้สามารถลอดใต้อุโบสถ ได้   ภายใต้อุโบสถสร้างเป็นนรกภูมิ   มีท้าวพระยามัจจุราชกำลังไต่สวนผู้ที่ทำบาปในกรณีต่างๆ    มีต้นงิ้ว  และกระทะ ทองแดงไว้ลงโทษผู้ผิดศีลธรรมหลังจากที่ตายแล้วก็จะมาอยู่ในนรกแบบนี้   เป็นอุทาหรณ์ให้มนุษย์ไม่ละเมิดศีลธรรม

 

                   

                     พระประธานประจำอุโบสถวัดสระลงเรือ  

 

 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนเองก่อ      ตกกระทะทองแดงทรมานจัง

 

ผิดศีลธรรมโทษต้องปีนต้นงิ้ว               พญามัจจุราชกำลังพิจารณาโทษ

 

      

             กรรมของใครของมันเชิญชมเป็นอุทาหรณ์         
                           

                                      เขาเรียกว่าผีเปรต

 

รอบกำแพงแก้วจัดทำเป็นช่องไว้ประดิษฐานเทพและเทวดาต่างๆ   และอดีตพระมหากษัตริย์   และที่สำคัญมีรูปปูนปั้นพระอริยสงฆ์ที่สำคัญของไทยจำนวน  ๑๐๘  รูป    
 

    

            เชิญกราบนมัสการพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศได้ที่วัดสระลงเรือ

 

                                                   พระราหู

  

 

   เทพเทวดาของชาวเกษตรกรรมของไทย  บูชาเพื่อก่อเกิดความอุดมสมบูรณ์

 

      

วีรกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวไทย   ทรงกอบกู้บ้านเมืองให้ลูกหลานไทยมีแผ่นดินมาถึงปัจจุบัน

 

        

           ลูกหลานชาวไทยทุกท่านน้อมระลึกถึงพระเดชพระคุณของพระองค์ท่าน

 

    

                                          คติธรรมลัทธิมหายาน

     

 

  

ท่านเปาก็มาวัดสระลงเรือด้วยนอกจากนี้  บริเวณรอบกำแพงแก้วยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามจำนวนมาก   และสถาปัตยกรรมปูนปั้นที่หลากหลายให้ชมอย่างเพลินตาเพลินใจ  

                                             

 

          

                        

   

            พระปรางค์และพระเจดีย์สมัยอยุธยาที่รอการบูรณะซ่อมแซม

 

 

 

                      

                                        พระพุทธอนันตภูมิ   สุคุตโต

                                          (หลวงพ่อใหญ่องค์ดำ)

                

      พระพุทธอนันตภูมิ   สุคุตโต   (หลวงพ่อใหญ่องค์ดำ)   พระประธานประจำอุโบสถหลังเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา   ปัจจุบันได้รื้ออุโบสถหลังเก่าออกแล้วสร้างวิหารขึ้นแทน  เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธอนันตภูมิ  สุคุตโต   (หลวงพ่อใหญ่องค์ดำ)    เป็น

                                           พระพุทธรูปสมัย

กรุงศรีอยุธยาที่ศักดิ์สิทธิมาก    หากท่านเคารพสักการบูชาด้วยจิตที่บริสุทธิ์มีสัจจะ  ยึดหมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดี   หลวงพ่อใหญ่องค์ดำสามารถที่จะดลบันดาลให้ท่านประสพผลสำเร็จในชีวิตการงานได้อย่างเหลือเชื่อ       หากท่านได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดสระลงเรือ   ลองถามคนที่นั้นดูว่าท่านนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน  ที่ท่านได้ทุ่นเททุนทรัพย์อันมหาศาลจำนวนนับร้อยล้านเพื่อพัฒนาวัดนี้ได้อย่างไร   อะไรเป็นสาเหตุให้ท่านได้พลิกฐานะจากคนพิการที่ยากจนมีเงินมากมายเช่นนี้ได้    หากทุกท่านได้คำตอบแล้วจะรู้ว่าหลวงพ่อใหญ่องค์ดำท่านมีความศักดิ์มากมายเหนือคำบรรยาย

                                         

  นายจำเนียร   ใคร่ครวญ  นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย  ผู้รู้ซึ่งถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อใหญ่องค์ดำ    

                       

                           เรือสุพรรณหงษ์ที่ยาวและใหญ่ที่สุดในโลก

 

     
            

เรือสุพรรณหงษ์  มีความยาว  ๑๘๐  เมตร   ลอยอยู่ภายในสระน้ำขนาดใหญ่มีพื้นที่ถึง  ๑๕  ไร่  ทางขึ้นเรือจะต้องลอดผ่านปากของพระราหู   ทางเดินก่อนถึงท้องเรือท่านจะได้พบกับภาพวาดเกี่ยวกับสุภาษิตและคำพังเพยของไทยไว้เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆ   ภายในท้องเรือจะพบกับแม่ย่านางเรือและรอยพระพุทธบาทจำลอง   บนตัวเรือทำเป็นพลับพาประดิษฐานพระสารีริกธาตุ

 

                      

                                    ปากทางขึ้นเรือ

     

                  รูปนี้คุ้นๆว่าตรงกับสุภาษิตของไทยว่าอะไรน๊ะ   

      

                               ภาพก็คุ้นๆลองทายดู  

                           แม่ย่านางประจำเรือ           

     รอยพระพุทธบาทสำรอง                                          พระสารีริกธาตุ

 

  

  

 

                  ศาลาพิพิธภัณฑ์เรือ  และ  แม่นางตะเคียนทอง

 

   

 

          ความสุขแบบไทยๆกับการหาเลขเด็ด  ทั้งรุ่นเล็ก   รุ่นใหญ่

 

                   

พระครูอรัญกาญจนเขต  (หลวงพ่อหล่วน  กนฺตสีโล)   อดีตเจ้าอาวาสเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านสระลงเรืออย่างมาก

 

        
                    

                    กุฏิเจ้าอาวาส                      พระครูเวฬกาญจนวรรณ  เจ้าอาวาสวัด

 

     

                  

                                                  ศาลาการเปรียญ

    

                      นายอารามบอยได้พาท่านมาทำบุญและเที่ยวชมวัดสระลงเรือจนเย็น  พอสมควรกับเวลา   วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้   นายอารามบอยหวังว่าวัดสระลงเรือคงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรี          ....................สวัสดี..................