วัดวังปลาหมู พิมพ์
เขียนโดย นายสมชาย แสงชัยศรียากุล   
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2010 เวลา 17:44

kkkkkkkkkkkkkkkkkk

                   เล่าเรื่อง…….. วัดวังปลาหมู

                                                    kวัดพุทธกาญจนมุนี  (วัดวังปลาหมู)

kkkบ้านวังปลาหมู   เป็นหมู่บ้านเล็กๆ  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแควน้อย  มีชาวบ้านตั้งบ้านเรือนอาศัยไม่มากนัก   ประกอบอาชีพการเกษตรและหาของป่า   สาเหตุที่ได้ชื่อบ้านวังปลาหมูเพราะว่าบริเวณคุ้มน้ำหน้าหมู่บ้านเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาหมูจำนวนมากมาย   ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณคุ้มน้ำนั้นว่าวังปลาหมู   ซึ่งคำว่า  วัง   หมายถึงแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาจำนวนมากๆข้าพเจ้า ขอแทรกสาระเกี่ยวกับปลาหมู  ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดตามแหล่งน้ำของไทย เพื่อประดับความรู้เพราะว่าปัจจุบันปลาหมูได้ลดจำนวนลงมาก   แทบไม่พบเห็นตามแหล่งน้ำธรรมชาติแล้ว

kkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkปลาหมูสัญชาติไทย

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk  ปลาหมู
kkkkkkkkkkkkkkkชื่อสามัญ   ;   Emperor     
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkชื่อไทย       :   ปลาหมู
kkkkkkkkkkkkkkkชื่อวิทยาศาสตร์    :   Lethrinus  spp.   
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkชื่อสกุล    :   Botia  spp. 

kkk

kkkkปลาหมู  เป็นปลาน้ำจืดพบได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป   มีลำตัวยาว  โตเต็มที่จะยาวถึง    ฟุตตาไม่มีหนังหุ้ม   มีหนวดตรงจงอยปาก  มีเขี้ยว    ซีกคล้ายหมูป่า   คอดหางด้านบนไม่มีเส้น  ครีบหลังมีก้านครีบเดี่ยว  และก้านครีบอ่อนที่แตกปลาย   ครีบหางเว้าลึก   ครีบตรงท้องมี     คู่  มีสีสันสวยงาม   ลำตัวที่จริงแล้วมีเกล็ดแต่เกร็ดนั้นอยู่ใต้ผิวหนังจึงดูเหมือนไม่มีเกร็ด   ปลาหมูมีอุปนิสัยก้าวร้าว  ชอบขุดคุ้ย   ว่ายน้ำรวดเร็ว  หากินตอนกลางคืน   ไม่เกรงกลัวปลาอื่น  ชอบตอดตามลำตัวปลาอื่นๆ  ชอบหลบซ่อน  กระตือรือร้น   ปัจจุบันนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม   ปลาหมูมีหลายสายพันธุ์    พบได้ในหลายประเทศ  เช่น  ไทย  มาเลเซีย   อินโดนีเซีย  พม่า   ลาว

 บริเวณคุ้งน้ำแม่น้ำแควน้อยตรงท่าน้ำวัดเป็นแหล่งน้ำที่เรียกว่าวังปลาหมู

kkkkkช่วงสงครามโลกครั้งที่    ราว  พ.ศ.  ๒๔๘๔  ชาวบ้านวังปลาหมู   และชาวบ้านดงยาง  พร้อมด้วยชาวบ้านโป่งนก   ได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างที่พักสงฆ์ขึ้น     บริเวณเชิงเขาหน้าถ้ำบ้านวังปลาหมู  ( ถ้ำแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคหิน   เพราะมีการค้นพบซากโครงกระดูกมนุษย์ยุคหินพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้จำพวกขวานหิน  เครื่องปั้นดินเผา  จำนวนมาก)  เพื่อเป็นที่ประกอบศาสนกิจและพิธีการทางศาสนา  เนื่องจากระหว่างเกิดสงครามโลกครั้งที่     การเดินทางไปทำบุญไม่สะดวกขาดความปลอดภัย  วัดก็อยู่ไกลหมู่บ้าน   เมื่อสร้างที่พักสงฆ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นิมนต์พระมาจำพรรษา   แต่ก็หาพระที่อยู่จำพรรษานานๆไม่ค่อยได้  สาเหตุเพราะว่าหมู่บ้านอยู่ไกลจากตัวเมืองกาญจน์มาก  การเดินทางก็ไม่สะดวกต้องเดินด้วยเท้าหรือไม่ก็ต้องโดยสารเรือจากปากแพรก(หน้าเมือง)มาวัด    บางปีมีพระเพียงรูปเดียว   บางปีไม่มีพระจำพรรษาเลยจึงเป็นวัดร้างในบางครั้ง  เป็นอย่างนี้เรื่อยมา    จนกระทั้งในปี  พ.ศ.  ๒๕๐๗   ช่วงเดือนเมษายน   ได้มีพระภิกษุจำนวน     รูป   ดังนี้  พระบุญเลิศ   จตฺตมโล     พระหรั่ง    ฐีตสีโล   (พระครูถาวรวรวิหารคุณ   เจ้าอาวาสวัดบางบอน  กรุงเทพฯ)    พระจิตติ    อุตฺตมาจาโร    และพระสุวรรณ   กิตติธโร   ถือธุดงค์มาจากวัดสุทธาราม   กรุงเทพฯ   มาพำนักปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานภายในถ้ำบริเวณที่พักสงฆ์บ้านวังปลาหมู      คณะสงฆ์ได้อบรมธรรมะและสอนหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่ชาวบ้านจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธา   จึงพร้อมใจกันอาราธนา  นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ทั้ง     รูปให้อยู่จำพรรษาที่วัด   พระท่านก็รับนิมนต์และตัดสินใจจะร่วมกับชาวบ้านสร้างเป็นวัดที่ถาวรขึ้น

 

kkkkk

 โครงกระดูกมนุษย์ยุคหินที่พบภายในถ้ำวังปลาหมู  พร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้  เช่น  ขวานหิน

kk

kkkkkวัดวังปลาหมู    ตั้งอยู่ที่บ้านวังปลาหมู   หมู่ที่     ตำบลหนองหญ้า  อำเภอเมืองฯ   จังหวัดกาญจนบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่   ๒๘  ไร่   มี  น.ส.๓  เป็นเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

 kk

kkkkkวัดวังปลาหมู   ตั้งวัดเมื่อ  วันที่     ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๑๐    ตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้าน คือ  บ้านวังปลาหมู  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่    กุมภาพันธ์   ๒๕๑๖เขตวิสุงคามสีมา    กว้าง    ๔๐   เมตร     ยาว   ๘๐   เมตร 

 kkk

kkkk ปัจจุบันวัดวังปลาหมูได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อจากวัดวังปลาหมู   เป็น  วัดพุทธกาญจนมุนี     เหตุผลการขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัด   มีดังนี้

  ๑.เปลี่ยนชื่อให้ตรงกับชื่อพระประธานภายในโบสถ์
 
  ๒.ปัจจุบันบ้านวังปลาหมู่ได้เจริญขึ้น  ประกอบด้วย    หมู่บ้าน   วัดจึงควรมีชื่อเป็นกลางเพื่อให้เกิดความสามัคคีไม่เป็นชื่อหมู่บ้านใคหมู่บ้านหนึ่งโดยเฉพาะ

k

kkkkkkkkkkkkkkk อาณาเขตของวัด
 kkkkkkkkทิศเหนือ       จด     เขตภูเขา
 kkkkkkkทิศใต้           จด     ที่ดินเอกชน
 kkkkkkkทิศตะวันออก จด     โรงเรียนวัดวังปลาหมู
 kkkkkkkทิศตะวันตก  จด     เขตป่า

                                        โรงเรียนวัดวังปลาหมู

 

                             อาคารเสนาสนะต่างๆของวัด

kkk

อุโบสถ   กว้าง   ๑๕   เมตร    ยาว    ๓๘   เมตร   สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๖

kkk

                               พระพุทธกาญจนมุนี

พระประธานได้รับพระราชทานพระนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 

kk

kkkkโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม   เปิดสอน  พ.ศ.  ๒๕๐๙

kk

   หอสวดมนต์     กว้าง   ๒๐   เมตร    ยาว    ๓๐   เมตร   สร้างเมื่อ   พ.ศ.  ๒๕๑๑k

kk

kk                           กุฏิเจ้าอาวาส

k

                    กุฏิสงฆ์       และ   หอฉันหลังเก่า

k

          ศาลา บำเพ็ญบุญ

 

  

                      

            หอฉันหลังใหม่กำลัง ดำเนินการก่อสร้าง

                        ศาลาธรรมสังเวชหลังใหม่

         

  ศาลาธรรมสังเวชหลังเก่า

 

 kkkkkkk

kkkkkkkkkเมรุเจ้าอาวาสวัดพุทธกาญจนมุนี

รูปที่ ๑  พระอธิการบุญเลิศ   จตฺตมโล          ระหว่าง  พ.ศ.  ๒๕๑๖ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
  รูปที่ ๒  พระครูกาญจนกิตติธรรม  (พระสุวรรณ   กิตติธโร)  ระหว่าง  พ.ศ.  ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๔๗
  รูปที่ ๓  พระอธิการจิตติ   อุตฺตมาจาโร        ระหว่าง  พ.ศ.  ๒๕๔๗   ปัจจุบัน

 

 

 

พระอธิการบุญเลิศ   จตฺตมโล

 

kkkkk

พระครูวิสุทธิ์กาญจนมุนี   (พระอธิการจิตติ   อุตฺตมาจาโร)  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

 

kkkkk

              ทางขึ้นถ้ำ                                                             ปากถ้ำ

พระพุทธรูปประธานถ้ำ

 หลวงพ่อจิตติ   อุตฺตมาจาโร   ท่านจำพรรษาอยู่ภายในถ้ำตลอดหลายสิบปี

 ปู่ฤาษีสัตตบงกช                       พระครูโลกอุดร                 หลวงพ่อจิตติ    อุตฺตมาจาโร

 

kk

                                               ปู่ฤาษีสัตตบงกช

k k

            ภายในถ้ำจะมีห้องโถงหลายแห่ง                         หินงอกหินย้อยที่งดงาม

  k k

                    หินงอกกับหินย้อมมาบรรจบกันเป็นเสาหิน

 

kkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkหินที่มีรูปร่างคล้ายเต่าขนาดใหญ่

k k

ภายในถ้ำมีปล่องทะลุภายนอกเหมือนโคมไฟ                  แบ่งเป็นห้องต่างๆ

 ภาพวาดพระครูโลกอุดร      ภาพวาดหลวงพ่อจิตติ     อุตฺตมาจาโร  ภายในถ้ำ

  

             เจดีย์บรรจุโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์

 

 

 

   วัตถุมงคลของวัดพุทธกาญจนมุนี  (วัดวังปลาหมู)

 

  เหรียญหลวงพ่อจิตติ  อุตฺตมาจาโร   รุ่นฉลองอายุ   ๖๐   ปี    เมื่อ  ๒๗  ตุลาคม   ๒๕๔๓

                   เหรียญหลวงพ่อจิตติ   อุตฺตมาจาโร

 

k

เหรียญพระอาจารย์บุญเลิศ  จตฺตมโร   รุ่น     วัดวังปลาหมู

  เหรียญหลวงพ่อเกษม   เขมฺมโก  ออกวัดวังปลาหมู      (ด้านหน้า)

                                         ด้านหลังเหรียญ

หลวงพ่อเกษม  เขมฺมโก  เป็นสหธรรมมิก   กับหลวงพ่อบุญเลิศ   จตฺตมโรสร้างเนื้อเดียวคือทองแดง   มี    ชนิด     ทองแดงรมดำ   ทองแดงชุบเงิน   ทองแดงชุบทองสาเหตุที่จัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในวโรกาสทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่     ทรงมีพระเมตตากับวัดวังปลาหมู  พระราชทานพระฤกษ์เททองพระพุทธกาญจนมุนี  พระประธานวัดวังปลาหมู    เมื่อวันที่  ๑๙   พฤศจิกายน    ๒๕๑๖ 

 

เหรียญพระพุทธสิหิงค์ จำลอง  รุ่นแรก  ของวัดพุทธกาญจนมุนี  (วัดวังปลาหมู)   พ.ศ.  ๒๕๑๑  

       เหรียญหลวงพ่ออุตตะมะสร้างโดยวัดวังปลาหมู

kkkkkkkkkkkkkk

                                ล็อกเก็ตหลวงพ่อจิตติ

     นายอารามบอยได้เสนอเรื่องราวของวัดพุทธกาญจนมุนี  พอเป็นสังเขปเพียงเท่านี้  โอกาสหน้าจะสรรหาเรื่องราวของวัดในจังหวัดกาญจนบุรีที่น่าสนใจมาเสนอให้ท่านได้ทราบต่อไป

 

รวบรวมเรื่อง  โดยนายสมชาย   แสงชัยศรียากุล  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

LAST_UPDATED2