วัดถาวร พิมพ์
เขียนโดย นายสมชาย แสงชัยศรียากุล   

kkkkkkkkkkkkkkkkkkk

 

                                                  k

                                                                     เที่ยววัดกับนายอารามบอย

ช่วงยามเย็นๆ ระหว่างที่นายอารามบอยขี่แมงกาไซด์(คุณแก่ที่น่ารัก)จะกลับบ้านหลังจากทำงานตามภารกิจเสร็จได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์งานประเพณีทิ้งกระจาดของวัดถาวรวราราม จากรถขยายเสียงของวัด    ทำให้นายอารามบอยต้องรีบกลับบ้านอาบน้ำแล้วรีบไปวัดถาวรในเย็นวันนั้นเพราะตั้งใจจะพาท่านผู้อ่านไปรู้จักกับวัดถาวรวรารามนานแล้ว   แต่ด้วยสาเหตุใดไม่รู้(ความชราหละซิ)ลืมเรื่องของวัดถาวรวรารามเสียได้   ต้องขอโทษที   ไม่ให้เสียเวลานายอารามขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้เรื่องราวของวัดและเสนาสนะที่มีความงามแบบญวนๆ   และชุมชนชาวเวียดนามที่เมืองกาญจนบุรี

 kkkkkkkkkkkkkkkk

าาาาาาาาาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 

ชุมชนชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี   มีที่มาจากการทำสงครามระหว่างไทยกับเวียดนาม  ราว  พ.ศ.  ๒๓๗๗   ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่     ตรงกับพระเจ้าแผ่นดินเวียดนาม  ว่า มินมาง     พระบาทสมเด็จนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่     ทรงโปรดให้เจ้าพระยาบดินทรเดชา  (สิงห์ สิงหเสนีย์) ไปทำสงครามกับเวียดนาม เมื่อปีมะเส็ง  พ.ศ.  ๒๓๗๗การทำสงครามครั้งนั้น   ได้กวาดต้อนครอบครัวชาวเวียดนามที่ขอมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารกับประเทศสยาม   โดยแบ่งครอบครัวชาวเวียดนามออกเป็น     พวก   ดังนี้

kkkkkkkพวกที่๑  นับถือศาสนาคริสต์ให้ไปอยู่ที่ตำบลสามเสน  ในกรุงเทพฯ   และโปรดให้ขึ้นอยู่ในความปกครองของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์   เพื่อฝึกให้เป็นทหารปืนใหญ่

kkkkkkพวกที่๒  นับถือศาสนาพุทธให้ไปตั้งบ้านเรือนที่เมืองกาญจนบุรี   เพื่อเป็นแรงงานในการสร้างเมืองกาญจนบุรีใหม่  และช่วยรักษาป้อมเมืองที่สร้างขึ้นใหม่  ที่ตำบลปากแพรก  ในปัจจุบัน  จึงเป็นที่มาของชุมชนชาวเวียดนามในเมืองกาญจนบุรี  ชาวไทยนิยมเรียกคนเวียดนามว่าคนญวน

kkkkkkkkkk

kkรูปปั้นเจ้าพระยาบดินทรเดชา  (สิงห์   สิงหเสนีย์)  ภายในวัดจักรวรรดิราชาวาส

kkkkk

kkkk     kkkkkkkkkkkkkk     kkประตูวัดถาวรวราราม

วัดถาวรวราราม  (เค่งซิ่วหยี่)    ชาวบ้านนิยมเรียกสั้นๆว่า วัดญวน  เป็นวัดใพระพุทธศาสนา  ฝ่ายอนัมนิกาย   ลัทธิมหายาน  มีชื่อตามภาษาญวนว่า  คั้นถ่อตื่อ   แปลเป็นไทยได้ความว่า   อยู่อย่างมั่นคงถาวร   ตั้งอยู่ที่บ้านโรงหีบ   เลขที่     ถนนเจ้าขุนเณร   ตำบลบ้านเหนือ  อำเภอเมืองกาญจนบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี   สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่  รัชกาลที่     แห่งราชวงศ์จักรี   ถือเป็นวัดญวนแห่งแรกของจังหวัดกาญจนบุรี  มีอายุกว่าร้อยปี

kkkkkk

kkkkkkkkkจากภาพแสดงให้เห็นถึงความอบอุ่นเมื่อท่านเดินทางมาถึงวัดถาวรวราราม

วัดถาวรวราราม  มีที่ตั้งวัดจำนวน   ๒๒  ไร่      ตารางวา    เอกสารสิทธิ์ที่ดิน โฉนดที่๑๑๘๓  เล่ม  ๑๒  หน้า  ๘๓  

อำเภอเมืองกาญจนบุรี

  อาณาเขตวัด
 ทิศเหนือ          จด   ถนนสาธารณประโยชน์   ทางสาธารณประโยชน์
  ทิศใต้               จด    วัดเทวสังฆาราม    แม่น้ำแม่กลอง
  ทิศตะวันออก   จด     วัดเทวสังฆราม    ถนนสาธารณประโยชน์
  ทิศตะวันตก     จด     แม่น้ำแม่กลอง   ทางสาธารณประโยชน์

kkkkkkวัดถาวรวราราม ริเริ่มก่อสร้างจากครอบครัวชาวญวนนับที่ถือพุทธศาสนาที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร  ในสมัยรัชกาลที่    โดยร่วมแรงร่วมใจและร่วมบริจาคทุนทรัพย์สร้างวัดขึ้น  ในราว  พ.ศ.  ๒๓๗๗  หลังจากก่อสร้างวัดแล้วได้ไปอาราธนาพระสงฆ์ที่วัดอุภัยราชบำรุง   แขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์   กรุงเทพฯ   มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปแรก  คือ  พระอธิการ  บ๋าวหาย   ท่านเป็นเจ้าอาวาสจนมรณภาพในปี  พ.ศ.  ๒๔๓๖    เจ้าอาวาสรูปต่อมาคือพระอธิการเหยี่ยวเค   ท่านเป็นพระนักพัฒนาและมีความเชี่ยวชาญทางไสยเวช เป็นที่เคารพนับถือและที่พึ่งด้านจิตใจของชาวญวนมาก  ท่านได้ริเริ่มก่อสร้างอุโบสถ เพื่อใช้เป็นที่ทำสังฆกรรมของคณะสงฆ์ญวน โดยได้ชักชวนชาวญวนเมืองกาญจนบุรีและคณะลูกศิษย์ที่กรุงเทพฯและบริเวณลุ่มน้ำแม่น้ำแม่กลอง  แถบจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม  ร่วมบริจาคทุนทรัพย์สร้างอุโบสถในปี  พ.ศ. ๒๔๓๖   จนสำเร็จในปี  พ.ศ.  ๒๔๓๘   ท่านพระอธิการเหยี่ยวเค   ได้นำชาวบ้านเดินทางไปอัญเชิญหลวงพ่อโตและพระพุทธรูปอีกสององค์จากวัดนางพิมพ์  (วัดร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา)  แถบเมืองกาญจนบุรีเก่ามาประดิษฐานเป็นพระประธานของวัดตามนิมิตที่ท่านได้ฝันเห็น   ช่วงสมัยพระอธิการเหยี่ยวเคเป็นเจ้าอาวาสได้พัฒนาวัดให้มีความเจริญอย่างมาก   จนเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบวัดหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีสมัยนั้น   เจ้าอาวาสรูปต่อๆมาได้ช่วยกันพัฒนาวัดถาวรวรารามให้มีความเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน สมดังชื่อของวัดที่แปลว่าอยู่อย่างมั่นคงถาวร

kkkk

ลำดับเจ้าอาวาส ปกครองวัดถาวรวราราม  มีดังนี้ 
๑.พระอธิการบ๋าวหาย            ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส  ระหว่าง  พ.ศ.๒๓๗๗ ถึง พ.ศ.๒๔๓๖
๒.พระอธิการเหยี่ยวเค           ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส  ระหว่าง  พ.ศ.๒๔๓๖ ถึง พ.ศ.๒๔๕๕
๓.พระอธิการเทียม     ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส  ระหว่าง  พ.ศ.๒๔๕๕ ถึง พ.ศ.๒๔๘๓
๔.พระสมณานัมวุฑฒาจารย์   ไพศาลคณกิจ  (หลวงพ่อโฝ)  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส  ระหว่าง  พ.ศ.๒๔๘๓ ถึง พ.ศ.๒๕๐๒   (ย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอุภัยราชบำรุง   กรุงเทพฯ)
๕.พระอธิการอดุลย์  เหว่เจื๋อง    (ฮับยิ้ว)   รักษาการแทนเจ้าอาวาสถาวรวราราม  ระหว่าง  พ.ศ.  ๒๕๐๒  ถึง  พ.ศ.  ๒๕๑๒  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส  ระหว่าง  พ.ศ.๒๕๑๒ ถึง พ.ศ.๒๕๒๘และในปี  พ.ศ.   ๒๕๒๘ได้ลาสิกขาบท

๖.องสุตบทบวร  (เดชาธร   เกวิ๊กซัน)   รักษาการเจ้าอาวาส  ระหว่าง ปี พ.ศ.  ๒๕๒๘  และดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส  เมื่อปี  พ.ศ.๒๕๓๐  ถึงปัจจุบัน

kkkkkkkk

 องสุตบทบวร   ฉายา   เกวิ๊กซัน    (เดชาธร   กิจเสมอ)   เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

kkkkkkkเสนาสนะและถาวรวัตถุ  ของวัดถาวรวราราม  มีดังนี้

kk

อุโบสถสร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๓๖   แล้วเสร็จในปี  พ.ศ.  ๒๔๓๘   ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.  ๒๕๐๔   สร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศิลปะแบบญวนปนจีน  ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน  พระพุทธสถาพรมงคล  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฎราชกุมาร  พระราชทานพระนามให้เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๑๓    แต่เดิมชาวบ้านเรียกว่า  หลวงพ่อโต   เป็นพระประธานของวัดถาวรวรารามที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่เคารพศรัทธาเสื่อมใสของประชาชนทั่วไปทั้งใกล้และไกล

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkk      พระพุทธสถานมงคล

kkk

พระพุทธสถาพรมงคล   แต่เดิมเป็นพระประธานวัดนางพิมพ์ (วัดร้างสมัยอยุธยา)  ตั้งอยู่เขตเมืองกาญจนบุรีเก่า  พระอธิการเหยี่ยวเค  ได้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธานของวัดพร้อมกับพระพุทธรูปอีกสององค์ที่ตั้งประดิษฐานขนาบข้างซ้ายขวา    ชาวบ้านนิยมเรียกท่านว่าหลวงพ่อโต

kkkพระพุทธสถานพรมงคล   มีพุทธลักษณะประทับนั่งปางมารวิชัย (ปางพิชิตมาร)   มีหน้าตักกว้าง      ศอก   สูง     ศอก     คืบ   สร้างจากศิลาทรายแดง 

kkkk

พระพุทธรูปองค์ด้านซ้ายและขาวที่อัญเชิญมาพร้อมพระพุทธสถานมงคล  มีพุทธลักษณะประทับนั่งปางสมาธิ   สร้างจากศิลาทรายแดง   มีขนาดหน้าตัก  กว้าง     ศอก   สูง    ศอก    คืบ  ทั้งองค์

kkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkสงบ   สติ   สมาธิ

  

kkkkkkkkkkศิลปะแบบญวนๆบนเพดานอุโบสถ

kkkkkkkkkkkkkเทพเจ้าต่างๆที่ชาวญวนเคารพนับถือ

 

kkkkkk

kkพระมาลัยเล่าเรื่องนรกภูมิให้ชาวโลกฟัง                เจ้าพ่อเสือผู้คุ้มครองดูแลอุโบสถ

kkkkkk

kkkkk บานประตูไม้แบบพับได้ที่หาชมไม่ง่ายนักในปัจจุบัน

kk

               แปลกแต่จริงอัฐิของหลวงปู่เปลี่ยนวัดใต้อยู่ที่เจดีย์ข้างอุโบสถวัดญวน

ปลาอะไรเอ่ยมีหัวเป็นสัตว์หลายชนิด  อยากรู้  นายอารามบอยให้ไปหาคำเฉลยที่หลังโบสถ์

kkkkพระตำหนักสมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒโน)  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายกด้วยองสุตบทบวร  ได้เดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศจีน  ได้พบเห็นหอเทียนฐานของประเทศจีนมีความสวยสดงดงาม   และชาวจีนมีความเชื่อว่าหอเทียนฐานนี้มีความศักดิ์   เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยได้เชิญชวนชาวกาญจนบุรีและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์สร้างพระตำหนักสมเด็จพระญาณสังวร  เพื่อน้อมถวายพระองค์ท่านและเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศ  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  ที่ทรงมีชาติภูมิที่จังหวัดกาญจนบุรี  พระตำหนักฯหลังนี้ใช้เวลาการก่อสร้างถึง  ๑๐   ปี

kkkพระตำหนักสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

kkk

kkkkสง่างามสมพระเกียรติยศ                                            ความงดงามยามเย็น

kk

ศิลปกรรมจีนที่หาชมได้ที่วัดถาวรวราราม    มองโค้งน้ำแควใหญ่ยามเย็นทำให้จิตใจสดชื่นหายเหนื่อย

kk

มังกร    เล็บ  แสดงถึงความยิ่งใหญ่ มากด้วยบารมี  ความงามของดอกแก้วมังกรยามค่ำคืน

kk

พระตำหนักสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  เปิดเป็นทางการเมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

kk

\kkkkkkkkkkkkkkkkkกุฏิบูรพาจารย์  (กี่โต๋) 

kkkkกุฏิบูรพาจารย์  สร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    ชั้น  ตัวอาคารมีลวดลายประติมากรรมแบบจีนประสมญวนที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองกาญจน์ฯ  ภายในมีรูปหล่อเหมือนจริงอดีตเจ้าอาวาสของวัด   และเป็นที่ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยเมตตาธรรมของเจ้าอาวาส

kkk

kkkkkkkkkkkชาวญวนเมืองกาญจน์ฯนับถือมาก

kk

kkkkkkkkศาลาการเปรียญ  ๑๐๐  ปี  จปร.  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๙

kk

kkkสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพต้องขอพรจากบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์     หอระฆัง

พระราชวงศ์จักรีได้อุปถัมภ์วัดถาวรวรารามตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  ดังนี้
 kkkพ.ศ.  ๒๓๗๗   พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่     ได้พระเมตตาให้ชาวญวนที่มาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารภายใต้มหาเศวตฉัตร   ให้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี
 kkkพ.ศ.  ๒๔๓๘   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   รัชกาลที่     ทรงพระราชทานที่ดินให้เป็นที่สร้างวัด  ให้มีขอบขัณฑสีมา   ยังปรากฏเอกสารสำคัญเป็นสมบัติที่ทางวัดเก็บรักษาไว้จนทุกวันนี้
 kkkพ.ศ.  ๒๔๓๙   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่    ทรงพระราชทานนามวัดคั้นถ่อตื่อ   ว่า   วัดถาวรวราราม   ในปีเดียวกันนี้  เมื่อวันที่  ๒๔  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๔๓๙   ทรงพระราชทานพระบรมฉายาทิสลักษณ์ให้กับวัดถาวรวราราม   ทางวัดได้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีมาถึงทุกวันนี้

k

   

kkkkkkkkkkภาพพระราชทานและเอกสารที่ดินที่ได้รับพระราชทานจากพระปิยะมหาราชk

k

พ.ศ.  ๒๕๑๓   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงพระราชทานนามพระประธานประจำอุโบสถว่า  พระพุทธสถาพรมงคล

kkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkพระพุทธสถานพรมงคล

kk

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร  เมื่อ  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๑๙

วันที่    ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๖   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   พร้อมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์   เสด็จพระราชดำเนินวัดถาวรวรารามเพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์   และประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน   ศาลาทรงพระเจริญ  ภายในวัด    หลังจากนั้นทุกพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินชมอนุสรณ์สถานบ้านดอนเจดีย์   อำเภอพนมทวน

kk

kk

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  เสด็จวัดถาวรวราราม  ๕ ธันวาคม  ๒๕๑๖

kkkวันที่  ๑๑   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๑  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์   เสด็จทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระประทานพร   และพระแม่ธรณี    วัดถาวรวราราม

kkkkkkkkkkk

องสุตบทบวร  ถวายพระพุทธสถานมงคล  พระนามาภิไธย่อ  จปร.  แด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๑    วัดถาวรวราราม

kkkk

kkkkนายอารามบอยหวังว่าท่านผู้อ่านทุกท่านจะได้รับความรู้ราวเรื่องของวัดญวนว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร  มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์อย่างไรบ้างที่มีความเกี่ยวพันธ์กับจังหวัดกาญจนบุรี    ทุกท่านควรหาเวลาว่างให้กับชีวิตมาสัมผัสรับฟังคติธรรมจากแบบอนัมนิกายจากองสุตบทบวร  (เดชาธร   กิจเสมอ)  เจ้าอาวาส  ท่านมีข้อคิดดีๆที่จะมอบให้ทุกท่านไปถือปฏิบัติใช้ได้ในชีวิติประจำวันได้อย่างมีความสุข   วันนี้นายอารามของกล่าวคำว่า  สะวีดัด   สวัสดีกับทุกท่านเหมือนเช่นเคย  ก่อนจบขอแถมภาพ  สบาย  สบาย  ให้ดูเพลิน  เชิญครับ

kkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkยิ้มต้อนรับผู้มาเยือนด้วยเมตตาธรรม

kkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkก่อนตะวันจะลับขอบฟ้า  ก็ยังฝากความงามไว้ให้ชม

kkkkkkkkkk

kk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkรวบรวมเรื่อง  โดย  นายสมชาย  แสงชัยศรียากุล