วัดท่าขนุน พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย นายสมชาย แสงชัยศรียากุล   
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2010 เวลา 14:25

 

เที่ยววัดกับนายอารามบอย

 


 

วัดท่าขนุน  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๓๕     บ้านท่าขนุน  หมู่ที่    ตำบลท่าขนุน  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 

 


 
             เช้านี้อากาศค่อนข้างเย็น   เพราะว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว  ได้แต่หวังว่าปีนี้อากาศจะยังหนาวเย็นติดต่อกันหลายวัน   นายอารามบอยจะได้ถือโอกาสหยิบเสื้อกันหนาวมาสวมใส่หลังจากที่เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าเสียนาน  แล้วจะได้นำท่านผู้อ่านไปสัมผัสกับบรรยากาศสายลมหนาวและกลิ่นไอของสายหมอกแถวอำเภอทองผาภูมิ   เพื่อเที่ยววัดท่าขนุน     ที่วัดแห่งนี้มีประวัติที่น่าสนใจหลายๆด้าน   ในอดีตมีพระอริยะสงฆ์นามหลวงพ่อสาย  อคฺควํโส   พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด   เป็นที่เคารพนับถือของชาวอำเภอทองผาภูมิทั้งไทยพุทธและกระเหรี่ยงพุทธ  ตลอดจนประชาชนทั้งใกล้และไกลต่างก็ให้ความเคารพนับถือท่าน   ต่อจากนี้นายอารามบอยขอเริ่มเรื่องประวัติวัดท่าขนุน  เชิญติดตามได้

 

 

                                                           ประวัติ

                                                        วัดท่าขนุน        

      วัดท่าขนุน  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๓๕     บ้านท่าขนุน  หมู่ที่    ตำบลท่าขนุน  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 

ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๕๙  ไร่    งาน  ๓๐  ตารางวา    มีอาณาเขต  ดังนี้

 

   ทิศเหนือ          จรดทางสาธารณะ  

   ทิศใต้               จรดหมวดการทองผาภูมิ  

   ทิศตะวันออก   จรดทางหลวงสาย  ๓๒๓  ทองผาภูมิ  -  สังขละบุรี

   ทิศตะวันตก     จรดแม่น้ำแควน้อย 

 

    วัดท่าขนุน  ตั้งวัดเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๗๓   เดิมเป็นที่ดินของตระกูลนกเล็กได้ถวายแก่หลวงพ่อพุก  อุตฺตมปาโล  เพื่อสร้างวัด   เมื่อหลวงพ่อพุกมรณภาพ   พระอาจารย์ไตยแนม  ท่านเป็นชาวกระเหรี่ยง  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อมา  ได้บูรณะและพัฒนาวัด  ท่านได้ดำเนินการสร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทที่มีมาแต่เดิมเป็นของเก่าคู่วัด  โดยมีผู้ใหญ่บ้านชื่อทม  หงสาวดี  เป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์ในการก่อสร้าง   หลังจากพระอาจารย์ไตยแนมได้มรณภาพ  ทำให้วัดท่าขนุนขาดผู้นำเป็นเหตุให้วัดท่าขนุนต้องอยู่ในสภาพทรุดโทรมและกลายสภาพเป็นวัด

 

ร้างอยู่ระยะหนึ่ง   จนกระทั้งมีพระธุดงค์จากนครสวรรค์มาปักกลดพักที่วัดร้างแห่งนี้   ชาวบ้านได้ทราบข่าวก็นำข้าวปลาอาหารมาถวายท่านอยู่ระยะหนึ่ง  ชาวบ้านต่างเห็นว่าพระธุดงค์รูปนี้มีวัตรปฏิบัติที่งดงามเคร่งครัดในพระวินัยมาก  ได้อบรมชาวบ้านให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม   พระธุดงค์รูปนี้ก็คือหลวงพ่อสาย  อคฺควํโส  ศิษย์หลวงพ่อเดิม  แห่งวัดหนองโพธิ์  เทพเจ้าของชาวปากน้ำโพธิ์

                     

                              หลวงพ่อสาย    อคฺควํโส

ด้วยหลวงพ่อสาย   อคฺควํโส   มีวัตรปฎิบัติที่งดงาม  ไม่นานนักก็เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านอย่างมาก  ตลอดทั้งชาวกระเหรี่ยงต่างก็เคารพหลวงพ่อสาย  อคฺควํโส    ชาวทองผาภูมิจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อสาย   อยู่จำพรรษาที่วัดร้างแห่งนี้   และร่วมแรงร่วมใจกันสร้างกุฏิให้ท่าน   หลวงพ่อสายจึงรับนิมนต์เนื่องจากชาวบ้านมีความศรัทธาในตัวท่านจึงอยู่จำพรรษาที่วัดเรื่อยมาและได้เริ่มพัฒนาวัดทั้งแต่บัดนั้น   โดยหลวงพ่อสายได้หาทุนทรัพย์และขอแรงงานชาวบ้านแผ่วถางปรับพื้นที่วัดให้ดูสะอาด   หลังจากนั้นหลวงพ่อสายก็เริ่มพัฒนาวัดโดยการสร้างถาวรวัตถุต่างๆที่จำเป็นที่วัดพึงจะมี  และได้ขยายความเจริญให้กับวัดจากวัดร้างเป็นวัดที่มีความสมบูรณ์สวยงามจนกลายเป็นวัดประจำอำเภอทองผาภูมิ   ในปัจจุบันวัดท่าขนุน  มีอุโบสถที่มีความงดงามมากหลังหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี   มีพระเจดีย์ที่สง่างาม  มีศาลาการเปรียญที่กว้างขวาง  ฯลฯ   ด้วยหลวงพ่อสาย  อคฺควํโส  ได้พัฒนาวัดท่าขนุนให้เจริญเป็นที่ภาพภูมิใจของชาวอำเภอทองผาภูมิต่างพร้อมใจกันเรียกวัดท่าขนุนในอีกนามหนึ่งว่าวัดหลวงพ่อสาย   เพื่อเป็นการเทิดทูนคุณงามความดีที่หลวงพ่อสายได้มอบไว้ให้กับชาวทองผาภูมิ

         

                อุโบสถที่หลวงพ่อสาย  อคฺควํโส  ได้สร้างไว้

       

                 พระเจดีย์บรรจุพระสารีกธาตุ

ลำดับเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน

 

๑.   หลวงพ่อพุก   อตฺตมปาโล           ช่วงปี  พ.ศ.   ๒๔๗๓   ถึง   พ.ศ.   ๒๔๘๕

๒.   หลวงพ่อไตแนม                          ช่วงปี  พ.ศ.   ๒๔๘๕   ถึง   พ.ศ.   ๒๔๙๘

๓.   พระครูสุวรรณเสลาภรณ์   (หลวงพ่อสาย   อคฺควํโส)   ช่วงปี  พ.ศ.   ๒๔๗๓   ถึง   พ.ศ.  ๒๕๓๕

๔.   พระอธิการสมเด็จ   วราสโย        ช่วงปี  พ.ศ.   ๒๕๓๕   ถึง   พ.ศ.   ๒๕๔๑

๕.   พระสมุห์สมพงษ์   เขมจิตฺโต       ช่วงปี  พ.ศ.   ๒๕๔๑   ถึง   พ.ศ.   ๒๕๕๑

๖.   พระครูธรรมธรเล็ก   สุธมฺมปญฺโญ   ช่วงปี  พ.ศ.   ๒๕๕๑   ถึง   ปัจจุบัน 

                          

                               รูปหล่อหลวงพ่อพุก  อตฺตปาโส

                        

พระเจดีย์บนยอดเขา  ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับชมวิวรอบอำเภอทองผาภูมิ

                                                ประวัติ

                                พระครูสุวรรณเสลาภรณ์

                               (หลวงพ่อสาย  อคฺควํโส)

อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน  อำเภอทองผาภูมิ   จังหวัดกาญจนบุรี

บิดาชื่อ  นายเพิ่ม   ไกวัลศิลป์             มารดาชื่อ   นางจันทร์ ไกวัลศิลป์

เกิด  วันอาทิตย์  แรม  ๑๓  ค่ำ   เดือน  ๑๑   ปีขาล   ตรงกับวันที่  ๑๗   ตุลาคม 

พ.ศ.  ๒๔๕๗  แขวงหลานหลวง    เขตนางเลิ้ง    กรุงเทพมหานคร  

จบการศึกษา   ม. ๘ 

ประกอบอาชีพ  รับราชการการรถไฟ  (ก่อนบวช)

 

 

        นายสาย   ไกวัลศิลป์   ได้รับราชการที่การรถไฟแห่งประเทศ  ด้วยความขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่ได้รับมอบหมาย  จนเป็นที่ไว้วางใจของหัวหน้าและเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี   มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน   นายสาย   ไกวัลศิลป์  รับราชการที่การรถไฟแห่งประเทศไทย  จนเมื่อมีอายุ  ๓๒  ปี   ได้ป่วยเป็นฝีประคำร้อยขึ้นรอบคอ   ได้เข้ารับการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันและหมอแผนโบราณ  หลายแห่งแต่ไม่หายจากอาการเจ็บป่วย  จนกระทั่งได้เข้ากราบมอบตัวเป็นศิษย์ของพระครูนิวาสธรรมขันธ์  (หลวงพ่อเดิม  พุทฺธสโร)  เจ้าอาวาสวัดหนองโพธิ์  อำเภอตาคลี   จังหวัดนครสวรรค์   หลวงพ่อเดิม  ได้เมตตารักษาอาการเจ็บป่วยให้จนหายขาด   อันเป็นเหตุให้นายสาย  ไกวัลศิลป์  เกิดความศรัทธาเลื่อมใสหลวงพ่อเดิมเป็นอันมาก   จึงขอบวชเป็นพระเพื่อทดแทนบุญคุณที่หลวงพ่อเดิมได้รักษาให้หายจากอาการเจ็บในครั้งนี้    หลวงพ่อเดิมได้เมตตาจัดหาเครื่องอัฏฐบริขารให้  และเข้ารับการอุปสมบทเมื่อวันที่  ๑๘  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๔๘๘  ขณะมีอายุได้  ๓๒  ปี   โดยมีพระครูนิรันตสีลคุณ  เป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์น้อย   วัดหนองโพธิ์   เป็นพระกรรมวาจาจารย์   พระอาจารย์ไชย  พระอนุสาวนาจารย์บวชแล้วได้สังกัดอยู่ที่วัดหนองโพธิ์  ตำบลหนองโพธิ์   อำเภอตาคลี   จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีพระอาจารย์น้อย  เตชปุญฺโญ  เป็นเจ้าอาวาส    หลวงพ่อสาย  อคฺควํโส  ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเดิมอบรมสั่งสอนเรื่องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  และให้ศึกษาพระธรรมวินัยและเวทย์มนต์ตลอดจนคาถาอาคมต่างแม้กระทั่งตำราแพทย์แผนโบราณให้หลวงพ่อสายจนสำเร็จ   หลวงพ่อสายอยู่ปรนนิบัติรับใช้หลวงพ่อเดิมเป็นเวลาถึง    พรรษา   เมื่อหลวงพ่อเดิมมรณภาพได้ร่วมจัดงานศพจนเสร็จเรียบร้อย  จึงได้ขออนุญาตหลวงพ่อน้อย  เจ้าอาวาสวัดหนองโพธิ์ออกเดินธุดงค์ตั้งแต่บัดนั้นมา   หลวงพ่อสาย  ได้เดินธุดงค์จากนครสวรรค์เรื่อยไปทั้งภาคเหนือภาคกลางบางครั้งเดินธุดงค์เข้าไปถึงประเทศพม่า  พอถึงอำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  และในที่สุดหลวงพ่อสาย  อคฺควํโส  ก็ได้มาพัฒนาวัดท่าขนุนให้เจริญรุ่งเรืองตลอดจนวางรากฐานเรื่องของหลักธรรมให้ชาวบ้านทั้งไทยและกระเหรี่ยงได้นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาจิตใจให้อยู่ในศีลในธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทจะได้มีความสุขในการดำเนินชีวิตตามสถานภาพความเป็นจริง    หลวงพ่อสาย   ท่านเป็นพระที่บริสุทธิ์พูดน้อยปฏิบัติมาก  ชอบเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่า  หลวงพ่อสายจะเดินจงกรมตรวจวัดทุกคืนจนดึก   

                               

                                 

                               นายอารามบอยถ่ายกับหลวงปู่สาย  เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๒

ตำแหน่งหน้าที่การงาน

 

๑.ได้รับแต่งตั้งจากคณะปกครองสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดท่าขนุน  ตามหนังสือของเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี  เลขที่  ๑/๒๔๙๘  ลงวันที่    มกราคม  ๒๔๙๘

 

๒.ได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์  และ  อนุสาวนาจารย์  ตามหนังสือของเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี  เลขที่  ๒/๒๔๙๘  ลงวันที่    มิถุนายน  ๒๔๙๘

 

๓.ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌายะ  ตามหนังสือของสังฆมณฑลว่าการปกครอง เลขที่  ๖๓/๒๕๐๓  ลงวันที่     พฤษภาคม  ๒๕๐๓

 

๔.ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าคณะตำบล  ตามหนังสือของเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่  ๓/๒๕๑๑  ลงวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๑๑

 

๕.ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสุวรรณเสลาภรณ์  ตามหนังสือสัญญาบัตร ลงวันที่    ธันวาคม  ๒๕๑๑

 

๖.ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ  ตามหนังสือ  เลขที่  จ.๑๓๔/๒๕๑๓

 ลงวันที่  ๑๖  ตุลาคม   ๒๕๑๓

 

๗.ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ   ตามหนังสือ  เลขที่  ๓/๒๕๑๔  เข้ารับการอบรมเพื่อทำการเผยแพร่พระพุทธศาสนา  หน่วยพัฒนาการทางจิต   อภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัยวัดมหาธาตุฯ  พระนคร   รุ่นที่    เมื่อวันที่    เมษายน  ๒๕๑๒  โดยมีสมเด็จพระวันรัตน์  เป็นประธานการอบรม   พระกิตฺติวุฑฺโฒ   เป็นผู้ดำเนินการอบรม

 

พระครูสุวรรณเสลาภรณ์  (หลวงพ่อสาย  อคฺควํโส)   ได้ทำหน้าที่พัฒนางานด้านพระพุทธศาสนาของอำเภอทองผาภูมิให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมั่นคง  จนได้รับคำกล่าวชมจากคณะผู้ปกครองสงฆ์อยู่เสมอว่า  หลวงพ่อสาย  เป็นพระที่มีศีลที่บริสุทธิ์   วัตรปฏิบัติเคร่งครัดต่อพระธรรมวินัย   สมควรเป็นแบบอย่างให้คณะสงฆ์ได้ถือปฏิบัติ

 

แม้แต่พระราชอุดมมงคล  (หลวงพ่ออุตตะมะ)  ยังได้กล่าวชมหลวงพ่อสาย  ให้เหล่าลูกศิษย์ฟังอยู่เสมอๆว่าที่ทองผาภูมิ  หลวงพ่อสายท่านเก่งจริงๆทำไมชาวทองผาภูมิต้องเดินทางมาหาท่านถึงสังขละบุรี   ให้กลับไปกราบหลวงพ่อสายอย่ามองข้ามพระอริยสงฆ์ที่ทองผาภูมิ   หลวงพ่อสายได้มรณภาพเมื่อ วันที่  ๑๔   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๓๕   ปรากฏว่าสังขารณ์ของท่านกับไม่เน่าเปลื่อยและได้เกิดปรากฏการณ์เหลือเชื่อผมของหลวงพ่อสายได้งอกขึ้นทุกปี

 

         

                   

สังขารณ์ของหลวงพ่อสายบรรจุอยู่ในโลงแก้วในกุฏิหลังเดิมที่ท่านจำพรรษา

  
  รูปหลวงพ่อสายหน้าโลงแก้ว เครื่องใช้ต่างๆของหลวงพ่อได้รับการอนุรักษ์
                 

          

หลวงพ่อสาย  อคฺควํโส   ได้สร้างวัตถุมงคลไว้ให้ลูกศิษย์ที่เคารพนับถือท่าน  

ไว้หลายรุ่น  นายอารามบอยจะนำเสนอเพียงบางรุ่น  เพราะว่าวัตถุมงคลของหลวงสายเป็นที่หวงแหนและมีสนนราคาแพง  ทำให้ไม่สามาถนำมาเสนอได้ทั้งหมด   วัตถุมงคลของท่านได้สร้างปรากฏการณ์อภินิหารเหนือการบรรยาย  เพราะว่าได้ช่วยให้ลูกศิษย์รอดพ้นจากความตายจากอุบัติเหตุต่างๆ  เช่น  รถชนกันสภาพรถเหลือแต่ซากคนในรถไม่เป็นอะไรเลย   แคล้วขลาดจากอุบัติเหตุต่างๆ   ด้านคงกระพันชาตรีต้องไปถามข้าราชการตำรวจและทหารแถบชายแดนด้านสังขละบุรีและทองผาภูมิ

วัตถุมงคลต่างๆ  ของพระครูสุวรรณเสลาภรณ์  (หลวงพ่อสาย  อคฺควํโส)

         
          เหรียญรุ่นหนึ่ง            หลังเหรียญรุ่นหนึ่ง

 

        
 เหรียญที่มีประสบการณ์ทุกด้าน เหรียญอันดับหนึ่งของทองผาภูมิ

 

  
 เหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อมอบให้นายอารามบอย                    ด้านหลัง

 

    
              เหรียญรุ่นสุดท้าย    สร้างฉลองเจดีย์บนยอดเขา

                                              

                            

สายประคำที่หลวงพ่อสายมอบให้นายอารามบอย  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๒

  
   ลูกศิษย์กองทัพอากาศสร้างถวาย           เหรียญรุ่นนายพล

วันนี้หลังจากได้สัมผัสลมหนาวแรกของฤดูและสายหมอกอันอ่อนนุ่ม  พร้อมได้รับทราบประวัติความเป็นมาของวัดท่าขนุนและของหลวงพ่อสาย   ได้เห็นเหรียญรุ่นแรกที่มากด้วยประสบการณ์  หวังว่าคงถูกใจท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย   ก่อนจะกลับขอแนะนำท่านผู้อ่านแวะตลาดสดที่ทองผาภูมิ  ที่นี่มีปลาสดๆจากเขื่อนวชิราลงกรณ  ที่ขึ้นชื่อ  เช่น  ปลาคัง  ปลากรด  ปลาบึก  ฯลฯ   ถ้าหากท่านชอบแบบเก็บไว้ได้นานพกพาได้สะดวกละก็ต้องอย่าลืมปลาส้ม(ทำจากปลาบึก)ที่แสนอร่อย   นายอารามบอยจะสรรหาประวัติพระเกจิอาจารย์ของกาญจนบุรีที่ละสังขารแล้วไม่เน่าไม่เปื่อยมานำเสนอในโอกาสต่อไป    สวัสดี  มีความสุข