พระพุทธธนวรราชบพิตรประจำจังหวัดกาญจนบุรี พิมพ์
เขียนโดย นาย สมชาย แสงชัยศรียากุล   
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2010 เวลา 13:41

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkประวัติพระพุทธนวราชบพิตร

 ย้อนกลับไป ในวันนี้ตรง ๕  เดือนธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  เป็นวัน

มหามงคลของปวงชนชาวไทยทุกชาติพันธุ์ที่ได้อาศัยอยู่ภายใต้ร่มโพธิ

สมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช   แห่งราชวงศ์จักรี 

วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรง

มีพระชนมพรรษา  ๘๒ พรรษา เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่าง

มีความสุขที่พระองค์ท่านได้ทรงหายจากอาการพระประชวน วันนี้เป็นวัน

ที่พสกนิกรชาวไทยทุกคนต่างพร้อมใจกันทั้งประเทศ  รวมถึงปวงชน

ชาวไทยที่ได้อาศัยยังต่างประเทศ  ได้ร่วมจิตร่วมใจกันหล่มเป็นดวง

เดียวเพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทุกแห่งหลที่สถิต

อยู่ในโลกนี้ได้ดลบรรดาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ

ด้วยพระชนมายุยิ่งยืนนาน  มีพระพนาลาลัยที่แข็งแรง   ปราศจากโรคา

พยาธิ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและข้าราชการ  พร้อมด้วยประชาชนทุก

หมู่เหล่าได้ร่วมจิตร่วมใจกันใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระ

องค์ท่าน หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและราชการทุก

กรมกองได้ร่วมลงนามพระพระพร  และได้ถวายสัตย์ปฏิญาณปฏิบัติ

ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ดังนี้

  

ผู้ว่าราชการจุดเทียน  ธูป  บูชา  พระพุทธนวราชบพิตร  จุดเทียนบาตรน้ำพระพุทธมนต์

 

 

ผู้ว่าราชการลงนามถวายพระพร                    ข้าราชการเข้าร่วมในพระพิธี

ช่วงบ่าย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี   เป็นประธานโครงการปฏิบัติธรรมถวาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน   ๙๒๙  คน   โดย

กลางกรดปฏิบัติธรรม  บริเวณสนามหญ้าและใต้ร่มไม้   ในกาลนี้ผู้ว่าราชการจัง

หวัดและส่วนราชการเข้าร่วมปฏิบัติกับชาวจังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้ด้วย

 

 

ช่วยค่ำ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานในการจุดเทียนถวายพระพร 

หลังจากนั้นได้ร่วมปฏิบัติธรรมจน     สนามหญ้าศาลาว่าการจังหวัดกาญจนบุรี 

จนเสร็จสิ้นโครงการของช่วงบ่ายในอาทิตย์ที่  เดือนธันวาคม พุทธศักราช

 ๒๕๕๒

 

 

นายอารามบอยขอตั้งจิตอธิฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกาญจนบุรีเคารพบูชาทุก

แห่งหลดลบรรดาให้ในหลวงของเรามีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นพระมิ่งขวัญของ

ชาวไทยตลอดกาลนาน   มีพระพนาลามัยแข็งแรง  ปราศจากภัยโรคาพยาธิ

 

 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ข้าพเจ้านาย

อารามบอยจะนำประวัติพระพุทธนวราชบพิตร  พระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว  ทรงพระเมตตาสร้างขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นพระพุทธประจำจังหวัด

ไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการทำความดีและเป็นสติเตือนใจให้คนไทยรู้รักสามัคคี

พระประวัติพระพุทธนวราชบพิตร

พระพุทธนวราชบพิตร  ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

พระพุทธนวราชบพิตร   เป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสม

เด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชดำริสร้างพระราช

ทานเป็นพระประจำจังหวัด เมื่อ พุทธศักราช  ๒๕๐๘

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ไพฑูรย์

เมืองสมบูรณ์  นายช่างกองหัตถศิลป์  กรมศิลปากร

ปั้นหุ่นพระพุทธนวราชบพิตร ณพระตำหนักจิตรลดาร

โหฐาน   และทรงพระพุทธลักษณะด้วยพระองค์เอง

จนพอพระราชหฤทัยแล้ว  จึงได้โปรดให้เททองหล่อ

พระพุทธรูป  เมื่อ  วันที่  ๒๘  เมษายนพุทธศักราช   ๒๕๐๙ พระพุทธนวราชบพิตร  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีขนาด หน้าตักกว้าง ๒๓  เซนติเมตร ความสูง  ๔๐  เซนติเมตร  ที่บัวฐานด้านหน้า  บรรจุพระพิมพ์  สมเด็จจิตรลดา  ไว้อีกองค์หนึ่ง

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

  

 ฐานบัวบรรจุ  พระสมเด็จจิตรลดา”        ฐานจาลึกชื่อจังหวัดที่ได้รัพระราชทาน

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานพระพุทธ

นวราชบพิตร  ให้เป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัด  ประดิษฐานไว้  ณ ศาลากลางจัง

หวัดของทุกจังหวัด   และเป็นพระพุทธรูปประจำหน่วยทหาร  ประดิษฐานไว้   

กองบัญชาการหน่วยทหาร

 

จังหวัดแรกที่ได้รับพระมหากรุณาพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร ก็คือ จัง

หวัดหนองคาย   ได้รับพระราชทานเมื่อวันพฤหัสบดี ที่   ๒๓   เดือนมีนาคม 

พุทธศักราช   ๒๕๑๐  ในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระ

ราชทานดำรัสแก่ชาวจังหวัดหนองคาย  มีความสำคัญที่ขออัญเชิญมาเฉพาะ

บางตอน   ดังนี้

 

.....ข้าพเจ้ามาเยี่ยมท่านคราวนี้  ได้นำพระพุทธนวราชบพิตรมามอบให้ด้วย

พระพุทธรูปองค์นี้  ข้าพเจ้าสร้างขึ้นเพื่อมอบไว้เป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัด

ที่ฐานบัวหงายข้าพเจ้าได้บรรจุพระพิมพ์องค์หนึ่ง ซึ่งทำขึ้นด้วยผงศักดิ์สิทธิ์ 

อันได้มาจากจังหวัดต่างๆ  ทั่วราชอาณาจักร.....

.......พระพุทธนวราชบพิตรองค์นี้   นอกจากจะถือว่าเป็นนิมิตรหมายแห่งคุณ

พระรัตนตรัย   อันเป็นที่เคารพสูงสุดแล้ว ข้าพเจ้ายังถือเสมือนเป็นเครื่องหมาย

แห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของประเทศไทย และความสามัคคีกลมเกลียว

กันของประชาชนชาวไทยอีกด้วย  ข้าพเจ้าจึงได้บรรจุพระพิมพ์ที่ทำขึ้นด้วยผง

ศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักร  ดังกล่าว  และนำมามอบให้แก่ท่านด้วยตนเอง......

 

........ขออานานุภาพแห่งพระพุทธนวราชบพิตร  จงปกปักรักษาท่านให้พ้นจาก

ทุกข์ภัยทุกประการ  บันดาลให้เกิดความสุขสวัสดี  มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในการ

ประกอบอาชีพ   และมีความสมัครสมานกัน  ในอันที่จะร่วมกันสร้างเสริมความมั่น

คงและความเจริญก้าวหน้าให้แก่บ้านเมืองของเราสืบไป        

 

kkk

                  พระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดกาญจนบุรี 

พระพุทธนวราชบพิตรเป็นพระประจำจังหวัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรเป็นพระประจำจังหวัดทั่วพระราชอาณา

จักรไทย  ดังนี้  พระบรมราโชวาททรงมอบพระพุทธนวราชบพิตรให้แก่ประ

ชาชน   ข้าพเจ้า (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)  มาเยี่ยมท่านคราวนี้ได้นำ 

พระพุทธนวราชบพิตรมามอบให้ท่านด้วย  พระพุทธนวราชบพิตรองค์นี้ 

ข้าพเจ้า(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)  สร้างขึ้นเพื่อมอบให้เป็นพระพุทธรูป

ประจำจังหวัด  ที่ฐานบัว   ข้าพเจ้า (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)  บรรจุพระ

พิมพ์ (พระสมเด็จจิตรลดา)  ไว้องค์หนึ่ง  เป็นพระ (พระสมเด็จจิตรลดา)  ที่ทำ

ขึ้นด้วยผงศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งข้าพเจ้า (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)  ได้จากทุกจัง

หวัดทั่วราชอาณาจักรมีผงจากองค์พระธาตุศรีสองรัก  จังหวัดเลยนี้รวมอยู่ด้วย  

ข้าพเจ้า (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)  ถือว่าพระพุทธนวราชบพิตร  เป็นที่ตั้ง

แห่งคุณพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพสูงสุดและเป็นที่หมายของความเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกันของประเทศไทย  และคนไทยทั้งชาติจึงได้บรรจุพระพิมพ์ (พระสม

เด็จจิตรลดา)  ที่ทำด้วยผงศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว  ให้เป็นพระพุทธรูปสำคัญ  และนำ

มามอบให้ท่านด้วยตนเอง  ท่านทั้งหลายจงรับพระพุทธนวราชบพิตรนี้ไว้  เพื่อ

เป็นสิริมงคลสำหรับจังหวัดและสำหรับตัว  เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจ  ในการที่จะ

สมานสามัคคี  ร่วมแรงร่วมใจกันประกอบความดี  และขอให้ระลึกไว้เสมอเป็นนิตย์

ด้วยว่า  ในการกระทำการงานทั้งปวงนั้น  ทุกคนต้องมีความตั้งใจจริงและขยันหมั่น

เพียร  ประกอบด้วยความอะลุ้มอล่วย  ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน  เมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อ

กัน  ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต  และความสามัคคี  ถือเอาประโยชน์ร่วมกัน  เป็น

จุดประสงค์สำคัญ  งานของท่านจึงจะสำเร็จผลได้โดยสมบูรณ์และจะช่วยให้ท่าน

สามารถรวมกำลังกัน  รักษาความเป็นปึกแผ่นมั่งคง  ของจังหวัดท่าน พร้อมกับ

พัฒนาให้เจริญรุดหน้าต่อไปในทุกๆทางได้ ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัย พระ

ธาตุศรีสองรัก  และพระพุทธนวราชบพิตร  จงปกปักรักษาท่านทั้งปวงให้แผ้วพ้น

จากทุกข์และภัยทุกๆประการ  บันดาลให้เกิดความสุขความสามัคคี  และความ

สามัคคีอันมั่นคง  ให้ทุกคนสามารถประกอบกรณียกิจน้อยใหญ่ในหน้าที่  สำเร็จ

 

ลุล่วงได้ดังประสงค์  บังเกิดความรุ่งเรือง  แก่จังหวัดเลยและแก่ประเทศชาติยิ่ง

สืบไป

kkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkk

  
      ด้านหลังองค์พระ       ด้านข้างองค์พระ

  
 ฐานบัวบรรจุสมเด็จจิตรลดา

 ฐานพระด้านหลังระบุ  ๒๘ เมษายน

๒๕๐๙

 

kkkkkkkkk 

              พระพุทธนวราชบพิตรของวัดบวรนิเวศวิหาร

   พระราชทานพระบรมราโชวาทให้คนไทยสำนึกอยู่ในความสามัคคี

ปีพระพุทธศักราช  ๒๕๐๘  ถึง  ๒๕๑๓  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระ

กรุณาพระราชทานบรมราชานุญาตให้วัดบวรนิเวศวิหาร  จัดสร้างพระพุทธ

นวราชบพิตรที่ฐานพระด้านหน้ามีข้อความจารึกเป็นภาษาบาลีว่า  ทยฺยชาติ 

สามคฺคิยํ  สติสญชานเนนโภชิสิยํ  รกฺขนฺติ  แปลว่า  คนชาติไทยจะรักษาความ

เป็นไทยอยู่ได้ด้วยมีสติ  สำนึกอยู่ในความสามัคคี  

kkkk

kkkk

ที่ฐานด้านหลังองค์พระจารึก  เสด็จพระราชดำเนินในพิธีหล่อ    วัดบวร

นิเวศวิหาร  เมื่อวันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๘

สอดคล้องกับพระบรมราโชวาทที่พระราชทานไว้ในปัจจุบัน ดังนี้วันที่ ๒๔ ธันวาคม 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จลง    ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตร

ลดา   พระราชวังดุสิต  พระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้า  โรงเรียนนายเรือ  และโรงเรียนนายเรืออากาศ  ในโอกาส

นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึก

ษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  โรงเรียนนายเรือ  และโรงเรียนนาย

เรืออากาศ  ความว่า  ข้าพเจ้า (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) มีความยินดีที่ได้

มอบกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  โรงเรียน

นายเรือ  และโรงเรียนนายเรืออากาศ  อีกรุ่นหนึ่งขอแสดงความชื่นชมด้วยกับทุกๆ

คนที่ได้รับความสำเร็จ  และได้รับเกียรติเป็นนายทหารของกองทัพไทย  ท่านทั้ง

หลายได้ผ่านการศึกษาจากสถาบันทางทหารของไทย และกำลังจะออกไปปฏิบัติ

การในตำแหน่งสำคัญ  คือการสร้างเสริมและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประ

เทศ  ในโอกาสนี้จึงขอให้ทุกคนทำความเข้าใจให้กระจ่างว่า  การจรรโลงรักษาประ

เทศนั้น  ป็นงานส่วนรวม  ไม่อยู่ในวิสัยที่บุคคลจะกระทำให้สำเร็จได้โดยลำพัง

ตนเอง  บุคคลจะทำการนี้ได้ก็โดยปลูกฝังและเสริมสร้างความร่วมมือในชาติให้เกิด

ทวีขึ้น  ทุกคนทุกฝ่ายทั้งทหารและพลเรือน  จึงต้องรักษาความสามัคคีในชาติ 

รักษาความร่วมมือร่วมใจของคนในชาติไว้ทุกเมื่อ  อย่ายอมให้ผู้ใด  สิ่งใด  มา

แบ่งพวกแบ่งฝ่ายคนชาติไทยเป็นอันขาด  ชาติของเราจึงจะตั้งมั่นอยู่โดยอิสร

เสรีมีความผาสุกสงบและเจริญมั่นคงได้ตลอดไปขออวยพรให้นายทหารใหม่

ทุกนาย  และทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้  มีความสุขความเจริญทุกเมื่อทั่วกัน 

สรุปได้ว่า คนไทยจะรักษาความเป็นไทยอยู่ได้ด้วยมีสติ สำนึกอยู่ในความสามัคคี 

เช่นเดียวกับคำจารึกไว้ที่ฐานพระพุทธนวราชบพิตร ตั้งแต่ปีพระพุทธศักราช

๒๕๐๘

 

 

ข้าพเจ้านายอารามบอยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากที่ท่านได้ทราบประวัติความ

เป็นมาของพระพุทธรูปที่มีความสำคัญของทุกคนในชาติ  และทราบจุดมุ่งหมาย

ของการสร้างพระพุทธนวราชบพิตรนี้แล้ว   ต่อจากนี้ไปปวงชนชาวไทยเกิดสำ

นึกถึงการมีสติรู้รักสามัคคี  เลิกการแบ่งพรรคแบ่งพวก  แบ่งสี  ให้แต่ละสีหลอม

รวมเป็นสีเดียวกันคือสีชมพู  สีมหามงคลของชาวไทย  เพื่อเป็นพลังใจให้พระ

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่เคารพเทิดทูลของปวงชนชาวไทยมีพระชน

มายุยิ่งยืนยาว  ทรงพระเจริญ   

 

 

ข้าพเจ้านายอารามบอยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากที่ท่านได้ทราบประวัติความ

เป็นมาของพระพุทธรูปที่มีความสำคัญของทุกคนในชาติ  และทราบจุดมุ่งหมาย

ของการสร้างพระพุทธนวราชบพิตรนี้แล้ว   ต่อจากนี้ไปปวงชนชาวไทยเกิดสำ

นึกถึงการมีสติรู้รักสามัคคี  เลิกการแบ่งพรรคแบ่งพวก แบ่งสี ให้แต่ละสีหลอม

รวมเป็นสีเดียวกันคือสีชมพู สีมหามงคลของชาวไทย เพื่อเป็นพลังใจให้พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่เคารพเทิดทูลของปวงชนชาวไทยมีพระชนมายุยิ่ง

ยืนยาว  ทรงพระเจริญ

 

อ้างอิง....ว่าที่ร้อยตรี  นันทเดช  โชคถาวร จากหนังสือพระสมเด็จจิตรลดา 

พิมพ์ครั้งที่ ๖