เหตุผลในการกำหนดอิริยาบถ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2009 เวลา 14:42
   เหตุผลในการกำหนดอิริยาบถ
D0WNLOAD FORM
การบรรยายต่อไปนี้ เป็นการบรรยายเกี่ยวกับเหตุผลในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพราะการปฏิบัติที่จะให้ถูกต้องสมบูรณ์นั้น จำเป็นต้องศึกษาเหตุผล อันเป็นมูลฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติ ให้เข้าใจจริง ๆ ถ้าหากศึกษาไม่เข้าใจ ไม่เพียงพอ หรือไม่ได้เหตุผลอันสมควรแล้ว เมื่อเวลาที่ปฏิบัติอยู่ อำนาจเจตนาที่ไม่ถูกต้องในขณะปฏิบัตินั้น ก็ย่อมจะนำให้ไปสู่หนทางที่ผิด และยากที่ผู้ปฏิบัติจะมนสิการให้แยบคายไปตรงเป้าหมายได้

 

LAST_UPDATED2