การจัดสรรเงินอุดหนุนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อ.ป.ต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พิมพ์
เขียนโดย นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ   
วันจันทร์ที่ 08 กรกฏาคม 2019 เวลา 09:03

 

การจัดสรรเงินอุดหนุนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อ.ป.ต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562