คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2019 เวลา 08:48
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

การโอนสิทธิ์การเช่าที่ดิน/อาคารของวัดร้างและศาสนสมบัติกลางส่วนภูมิภาค (รายปี/3ปี) กรณีเช่าเพื่ออยู่อาศัยเนื้อที่ไม่เกิน 100 ตารางวาหรือเช่าเพื่อทำเกษตรกรรมเนื้อที่ไม่เกิน 2 ไร่

การขอเช่าท่ี่ดิน/อาคารของวัดร้างและศาสนสมบัติกลางส่วนภูมิภาค(รายปี/3ปี) กรณีเช่าเพื่ออยู่อาศัยเนื้องที่ไม่เกิน100 ตารางวาหรือการเช่าทำเกษตรกรรมเนื้อที่ไม่เกิน 2 ไร่
การต่อสัญญาเช่าที่ดิน/อาคารของวัดร้างและศาสนสมบัติกลางส่วนภูมิภาค(รายปี/3ปี) กรณีเช่าเพื่ออยู่อาศัยเนื่อที่ไม่เกิน100 ตารางวาหรือการเช่าทำเกษตรกรรมเนื้อที่ไม่เกิน 2 ไร่
การขอหนังสือรับรองต่ออายุวีซ่าสำหรับพระภิกษุสามเณรและแม่ชี
คู่มือไวยาวัจกร
คู่มือหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
LAST_UPDATED2