กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2020 เวลา 00:00
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๓๕
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙
ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ.๒๕๔๖
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินนิตยภัต พ.ศ.๒๕๕๑
ระเบียบว่าด้วยการแผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๕๐
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการจัดทำทะเบียนวัดในพระพุทธศาสนาพ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบว่าด้วยการยกที่ดินอาคาร ให้วัดให้เป็นศาสนสมบัติกลาง พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ.๒๕๓๗
ประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
LAST_UPDATED2