โครงการเงินอุดหนุนศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดกาญจนบุรี พิมพ์
เขียนโดย นางสาวนรินทร์ วรรณวิจิตร   
วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2020 เวลา 03:48

 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการเงินอุดหนุนศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดกาญจนบุรี