โครงการตรวจการคณะสงฆ์ที่มีอาจารไม่สมควรแก่สมวิสัย และส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พิมพ์
เขียนโดย นายธีเดช จันทรัตน์   
วันอังคารที่ 04 กันยายน 2018 เวลา 03:35

เงินอุดหนุนการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.....

LAST_UPDATED2