รายงานการจ่ายเงินอุดหนุนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปีงบประมาณ 2561 พิมพ์
เขียนโดย นายพิบูลย์ สมประสงค์   
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:33

 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการจ่ายเงินอุดหนุนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาฬหบูชา ประจำปีงบประมาณ 2561