รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 00:00
จำนวนวัดในจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัด 593 วัด
มหานิกาย 563 วัด
ธรรมยุต 25 วัด
จีนนิกาย 2 วัด
อนัมนิกาย 3 วัด
พระอารามหลวง 3 วัด
มหานิกาย 3 วัด
ธรรมยุต - วัด
วัดราษฎร์ 590 วัด
มหานิกาย 560 วัด
ธรรมยุต 25 วัด
จีนนิกาย 2 วัด
อนัมนิกาย 3 วัด

 

จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562
พระภิกษุ 5,235 รูป
มหานิกาย 4,726 รูป
ธรรมยุต 409 รูป
จีนนิกาย 21 รูป
อนัมนิกาย 79 รูป
สามเณร 607 รูป
มหานิกาย 551 รูป
ธรรมยุต 46 รูป
จีนนิกาย 1 รูป
อนัมนิกาย 9 รูป

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

LAST_UPDATED2