ประวัติพระราชสุตาลังการ พิมพ์
เขียนโดย นายสมชาย แสงชัยศรียากุล   
วันอังคารที่ 16 กรกฏาคม 2013 เวลา 08:07

ประวัติพระราชสุตาลังการ

เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี   เจ้าคณะภาค  ๑๔

เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  กรรมการมหาเถรสมาคม   เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเป็นประธานในพิธีมอบตราตั้ง   แต่งตั้ง  “พระราชสุตาลังการ”  ให้ดำรง   ตำแหน่งเจ้าคณะภาค  ๑๔  ณ  ตำหนักวัดสระเกศ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

พระราชสุตาลังการ  เจ้าคณะภาค  ๑๔

พระราชสุตาลังการ  เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีวัตรปฏิบัติดีงามเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม  บำเพ็ญคุณูปการรับสนองงานพระศาสนาและคณะสงฆ์   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีผลงานมากมาย  เป็นที่ไว้วางใจของมหาเถรสมาคม  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค  ๑๔   ปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย

๔   จังหวัด  ดังนี้   ๑. นครปฐม   ๒. สุพรรณบุรี   ๓. กาญจนบุรี   ๔. สมุทรสาคร

พระราชสุตาลังการ  เป็นบุตรของคุณพ่อเทียม  อุบลไทรงาม  คุณแม่มณี  อุบลไทรงาม   เกิดเมื่อวันที่  ๑  กันยายน   ๒๔๙๒   บิดามารดาตั้งชื่อว่า  “สมควร”   อยู่บ้านเลขที่  ๑๖  ตำบลไทรงาม  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม    ปัจจุบัน  สิริอายุ  ๖๔  ปี   ๔๒  พรรษา  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี  เจ้าคณะภาค  ๑๔

ชีวิตในวัยเยาว์  พระคุณท่านเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ที่โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม    เมื่อพระคุณท่านมีอายุครบ  ๒๒  ปี   บิดามารดาได้จัดพิธีอุปสมบทตามประเพณีนิยมของชาวพุทธที่ดี  ให้พระคุณท่าน  เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๑๔   ณ  พัทธสีมาวัดสโมสร

ตำบลไทรใหญ่  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี   พระครูปัญญานนทคุณ  วัดสโมสร  ตำบลไทรใหญ่  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี  เป็นพระอุปัชฌาย์    พระหวัง  เขมิโย   วัดเกษตราราม  เป็น พระกรรมวาจาจารย์    และพระบก  อุสสาโห  วัดสโมสร  เป็นพระอนุสาวนาจารย์

พระราชสุตาลังการ  เจ้าคณะภาค  ๑๔   เมตตาคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการเป็นจังหวัดแรก  หลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค  เมื่อวันที่  ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๖   ณ   ศาลากลางเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดกาญจนบุรี

ภายหลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุ   พระคุณท่านได้มุ่งมั่นใฝ่หาความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและศึกษาพระปริยัติธรรม  ตลอดจนฝึกวิปัสสนากรรมฐาน  ควบคู่กันไปจนเกิดปัญญาแตกฉานเข้าใจในหลักธรรมได้อย่างลึกซึ้ง  พ.ศ.   ๒๕๑๖   พระคุณท่านได้ใช้สติปัญญาความสามารถสอบได้นักธรรมชั้น ตรีชั้น โท  ชั้น เอก   ณ  สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม   ถึง  พ.ศ.  ๒๕๒๘  พระคุณท่านมุ่งมั่นในการศึกษาทางธรรมจนสำเร็จสอบได้เปรียญธรรม  ๙  ประโยค  ถือได้ว่าเป็นการศึกษาชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย  ณ  สำนักเรียนวัดสุวรรณาราม  เขตบางกอกน้อย   กรุงเทพมหานคร

พระราชสุตาลังการ  ได้นำความรู้ความสามารถด้านพระพุทธศาสนาที่ได้ร่ำเรียนมาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย  ดังปรากฏผลงาน  ดังต่อไปนี้

๒.เป็นประธานกรรมการศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  เปรียญธรรม  ๖ –  ๙  ประโยค   วัดพระพุทธบาทวรมหาวิหาร  จังหวัดสระบุรี

๓.เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดนิมมานรดี

๔.เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม

๕.มอบทุนทรัพย์แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพิธีประสาทปริญญาบัตรเป็นประจำเสมอมา

 

๖.ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรในวัดนิมมานรดีให้ได้รับการศึกษาและมอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคลากรให้มีความรู้ทั้งสายปริยัติและทางโลกอย่างต่อเนื่อง

๗.พระคุณท่านได้มอบทุนการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการให้กับโรงเรียนต่างๆ  เช่น  โรงเรียนวัดนิมานรดี  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

๘.จัดนิตยภัต(ค่าตอบแทน)  ถวายแก่ครูสอนพระปริยัติธรรมและแผนกบาลี  เป็นประจำทุกเดือน

พระราชรัตนวิมล  เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมแสดงมุทิตาแด่  พระราชสุตาลังการ

ผลงานด้านส่งเสริมงานพระพุทธศาสนา  มีดังนี้

๑.ร่วมกับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร  จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา   อย่างต่อเนื่องทุกปี

๒.พระราชสุตาลังการ  เทศนาอบรมสั่งสอนประชาชน  ในวันธรรมสวนะ ณ  วัดนิมมานรดีอย่างสม่ำเสมอ

๓.จัดเทศมหาชาติ  เป็นประจำทุกปี

๔.เป็นประธานคณะสงฆ์นำประชาชนร่วมเวียนเทียน  ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  เช่น

วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา

๕.เป็นประธานอำนวยการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี  มีนักเรียนและเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

๖.จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมแสดงมุทิตาแด่พระราชสุตาลังการ

ลำดับตำแหน่งด้านการปกครอง  ที่ได้รับการแต่งตั้ง

๑.      พ.ศ.  ๒๕๓๐   เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี

๒.      พ.ศ.  ๒๕๓๑   เป็นรองเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี  พระอารามหลวง

๓.      พ.ศ.  ๒๕๔๕   เป็นเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี   พระอารามหลวง

๔.      พ.ศ.  ๒๕๔๖   เป็นพระอุปัชฌาย์

๕.      พ.ศ.  ๒๕๔๙   เป็นรองเจ้าคณะภาค  ๒

๖.      พ.ศ.  ๒๕๕๖   เป็นเจ้าคณะภาค  ๑๔

 

สมณศักดิ์ที่ได้รับพระราชทาน

๑.      พ.ศ.  ๒๕๓๖  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ  ในราชทินนามที่“พระศรีปริยัติเวที”

๒.      พ.ศ.  ๒๕๔๙  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช  ในราชทินนามที่“พระราชสุตาลังการ”

นายฉัตรชัย  ชูเชื้อ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมแสดงมุทิตาจิต

 

ด้วยผลงานที่พระราชสุตาลังการได้สั่งสมมา  เป็นนักบริหาร  นักบริหารการศึกษาเป็นพระนักปกครองที่มีพรหมวิชา  ๔  เป็นที่ตั้ง   ผลงานต่างๆเป็นที่ไว้วางใจของคณะปกครองสงฆ์

 

เมื่อครั้งที่พระพรหมดิลก  เจ้าคณะภาค  ๑๔  เจ้าอาวาสวัดสามพระยา  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร    พระราชสุตาลังการได้รับความไว้วางใจจากคณะปกครองสงฆ์  เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค  ๑๔  แทนตำแหน่งที่ว่างลง   ตามที่สมเด็จสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลาง  ได้เสนอต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม  เมื่อวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๖  และได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖

 

จัดทำโดยนายอารามบอย

นายสมชาย  แสงชัยศรียากุล  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

LAST_UPDATED2