รายงานเงินอุดหนุนการดำเนินงานของพระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2559 พิมพ์
เขียนโดย นางสาวดลชนก จันทร์สุข   
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 07:33

รายงานเงินอุดหนุนการดำเนินงานของพระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2559