ขั้นตอนการขอยกวัดราษฎร์ ขึ้นเป็นพระอารามหลวง พิมพ์
เขียนโดย นายพนม ชุ่มนวล   
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2012 เวลา 09:21
ขั้นตอนการขอยกวัดราษฎร์ ขึ้นเป็นพระอารามหลวง
การขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง มีขั้นตอนและวิธีดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวงพ.ศ. 2518 ดังนี้

1. นายอำเภอรายงานขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ตามแบบที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กำหนด ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

2. ผู้ว่าราชการจังหวัดนำปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เห็นสมควรแล้ว จะได้รายงานไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรแล้ว จะขอรับความเห็นชอบจากเจ้าคณะภาค และเจ้าคณะใหญ่ แล้วรายงานเพื่อพิจารณานำเสนอมหาเถรสมาคม

4. มหาเถรสมาคมเห็นสมควรแล้ว จะได้ขอพระราชทานยกวัดนั้นขึ้นเป็นพระอารามหลวง

5. เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว จะได้แจ้งความยกวัดนั้นขึ้นเป็นพระอารามหลวงในราชกิจจานุเบกษา

6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้นทะเบียนพระอารามหลวงแล้ว จะได้แจ้งเจ้าคณะภาค และผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

ที่มา    http://www.kantemple.org/

 
LAST_UPDATED2