ขั้นตอนการย้ายวัด พิมพ์
เขียนโดย นายพนม ชุ่มนวล   
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2012 เวลา 06:27

ขั้นตอนการย้ายวัด

การย้ายวัด มีขั้นตอนและวิธีดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ดังนี้

1. เจ้าอาวาส เป็นผู้รายงานขอย้ายวัด ตามแบบ (ศถ. 5) ซึ่งทางราชการได้กำหนดไว้ไปยังเจ้าคณะตำบล และเจ้าคณะอำเภอ

2. เจ้าคณะตำบลและเจ้าคณะอำเภอ เห็นสมควรแล้วให้นำปรึกษานายอำเภอแล้วเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจ้าคณะจังหวัด

3. เมื่อเจ้าคณะจังหวัด เห็นสมควรแล้ว ให้นำปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดและเสนอและความเห็นไปยังเจ้าคณะภาค

4. เมื่อเจ้าคณะภาคเห็นสมควรแล้ว ให้ส่งเรื่องและความเห็นไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรแล้ว จะรายงาน เพื่อขอรับความเห็นชอบแล้วนำเสนอมหาเถรสมาคม

6. เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบแล้ว จะได้ประกาศย้ายวัดในราชกิจจานุเบกษาตามแบบ ว.3 ท้ายกฎกระทรวง

ที่มา    http://www.kantemple.org/

LAST_UPDATED2