ขั้นตอนการรวมวัด พิมพ์
เขียนโดย นายพนม ชุมนวล   
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2012 เวลา 06:18

ขั้นตอนการรวมวัด 

 

การรวมวัด มีขั้นตอนและวิธีดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ดังนี้

1. เจ้าคณะอำเภอและนายอำเภอ เป็นผู้รายงานขอรวมวัด ตามแบบ (ศถ. 4) ซึ่งทางราชการได้กำหนดไว้ต่อเจ้าคณะจังหวัด

2. เมื่อเจ้าคณะจังหวัดเห็นสมควรแล้ว ให้นำปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจ้าคณะ

3. เมื่อเจ้าคณะภาค เห็นสมควรแล้ว ให้ส่งเรื่องและความเห็นไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

4. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรแล้ว จะรายงาน เพื่อขอรับความเห็นชอบแล้วนำเสนอมหาเถรสมาคม

5. เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบแล้ว จะได้ประกาศรวมวัดในราชกิจจานุเบกษาตามแบบ ว.2 ท้ายกฎกระทรวง

ที่มา    http://www.kantemple.org/

 
LAST_UPDATED2