เจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี พิมพ์
เขียนโดย พระมหาจีรพันธ์ ธมมปสฎโธ   
วันจันทร์ที่ 08 ตุลาคม 2012 เวลา 04:46

เจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี
พระโสภณกาญจนาภรณ์
..เอก, .., พธ.., M.A., M.Phil
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๖๕๔ ๙๗๔๑

 

 

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี
พระมหาบุญรอด มหาวีโร (..เอก, .., พธ.., M.A.)
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม โทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๑๘ ๐๙๔๙

 

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี
พระมหาศิริ สิริธโร (ดร.)
(พระเมธีปริยัติวิบูล)
..เอก, .., พธ.., M.A., Ph.D.
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

โทรศัพท์ ๐๘ ๕๖๘๔ ๕๕๗๐

 

 

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี
พระมหาเดชา  ปุญฺญาตโช

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม โทรศัพท์ ๐๘ ๑๑๙๖ ๔๑๖๒

 

 

 

 

LAST_UPDATED2