เจ้าคณะอำเภอท่าม่วง พิมพ์
เขียนโดย พระมหาจีรพันธ์ ธมมปสฎโธ   
วันจันทร์ที่ 08 ตุลาคม 2012 เวลา 04:58

เจ้าคณะอำเภอท่าม่วง
พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต
..เอก, ..
วัดบ้านถ้ำ
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๘๑ ๘๘๒๖

 

 

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอท่าม่วง
พระครูกาญจนสุตคุณ (..เอก, .., พธ..)

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง โทรศัพท์ ๐๘ ๑๗๙๕ ๘๒๙๖

 

รองเจ้าคณะอำเภอท่าม่วง
พระครูกาญจนสุตาคม
..เอก, .., .., พธ..
วัดวังขนายทายิการาม

โทรศัพท์ ๐๘ ๗๙๙๘ ๔๓๑๑

 

 

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอท่าม่วง
พระมหานำชัย ชยพโล (..เอก, ..)
วัดวังขนายทายิการาม โทรศัพท์ ๐๘ ๔๕๖๙ ๖๙๑๖

 

 

 

 

 

 

 

LAST_UPDATED2