เจ้าคณะอำเภอท่ามะกา พิมพ์
เขียนโดย พระมหาจีรพันธ์ ธมมปสฎโธ   
วันพฤหัสบดีที่ 06 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 00:00


จ้าคณะอำเภอท่ามะกา
พระครูจริยาภิรัต
..เอก
วัดดงสัก
โทรศัพท์ ๐๘ ๘๔๓๕ ๖๕๕๑

 

 

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอท่ามะกา
พระครูสังฆรักษ์อรุณ ปภสฺสโร (..เอก, พธ..)

วัดดงสัก โทรศัพท์ ๐๘ ๙๐๒๘ ๘๒๑๓

 

รองเจ้าคณะอำเภอท่ามะกา
พระครูวิบูลกาญจโนภาส
..เอก, .., พธ.., พธ..
วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร

โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๔๒ ๙๑๓๕

 

 

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอท่ามะกา
พระมหาสุรศักดิ์ สุรสกฺโก (..เอก, ..)

วัดคร้อพนัน โทรศัพท์ ๐๘ ๙๒๕๗ ๔๗๗๘

 

 

 

 

 

 

LAST_UPDATED2