เจ้าคณะอำเภอไทรโยค พิมพ์
เขียนโดย พระมหาจีรพันธ์ ธมมปสฎโธ   
วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2012 เวลา 04:38

เจ้าคณะอำเภอไทรโยค

พระครูนิโครธโยคาภิรักษ์

..เอก, ..
วัดน้ำตก
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๑๙๐ ๕๓๙๒

 

 

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอไทรโยค
ไม่มี จอ. ไม่ได้แต่งตั้ง

 

รองเจ้าคณะอำเภอไทรโยค รูปที่ ๑
พระครูกาญจนวุฒิกร
..เอก
วัดลุ่มสุ่ม
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๒๙๐ ๑๖๙๙

 

 

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอไทรโยค รูปที่๑
พระจารัส สุภาจาโร (..เอก)
วัดลุ่มสุ่ม โทรศัพท์ ๐๘ ๙๖๙๖ ๗๒๗๑

โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๔๒ ๐๑๓๙

 

รองเจ้าคณะอำเภอไทรโยค รูปที่ ๒
พระครูกาญจนสุตาภรณ์
..เอก, .., พธ.., ศษ..
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

 

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอไทรโยค รูปที่ ๒
พระเกรียงไกร สทฺทธมฺโม

วัดพุพง โทรศัพท์ -

LAST_UPDATED2