เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ พิมพ์
เขียนโดย พระมหาจีรพันธ์ ธมมปสฎโธ   
วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2012 เวลา 04:44

 

เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ
พระครูวรกาญจนโชติ
.ธ.เอก
วัดปรังกาสี
โทรศัพท์ ๐๘ ๙๘๓๗ ๖๐๖๘

 

 

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ
พระมหาวริศ ปสนฺโน (น.ธ.เอก, ป.ธ.๕)
วัดปรังกาสี โทรศัพท์ ๐๘ ๐๖๕๕ ๑๓๐๙

 

 

 

 

LAST_UPDATED2