เจ้าคณะอำเภอบ่อพลอย พิมพ์
เขียนโดย พระมหาจีรพันธ์ ธมมปสฎโธ   
วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2012 เวลา 04:50

 
เจ้าคณะอำเภอบ่อพลอย
พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์ (ดร.)
..เอก, .., พธ.., M.A., M.Phil, Ph.D
วัดทุ่งมะสัง
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๔๔ ๒๔๗๑
 

 

 

 
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ่อพลอย
พระปลัดประสงค์ นนฺทโก (..เอก, ..-, พธ..)
วัดทุ่งมะสัง โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๒๖ ๘๕๗๒
 
 
 

 

 

 
รองเจ้าคณะอำเภอบ่อพลอย
พระครูศรีกาญจนารักษ์
..เอก, .., พธ..
วัดเขาวงจินดาราม
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๑๙๘ ๓๗๗๒
 

 

 

 
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอบ่อพลอย
พระโรจน์ศักดิ์ อาภากโร (..เอก, พธ..)
  วัดเขาวงจินดาราม
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

LAST_UPDATED2