เจ้าคณะอำเภอพนมทวน พิมพ์
เขียนโดย พระมหาจีรพันธ์ ธมมปสฎโธ   
วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2012 เวลา 04:56

เจ้าคณะอำเภอพนมทวน
พระมหานรินทร์ นรินฺโท
(พระครูกาญจนสิริธร)
.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ศศ.บ., พธ.บ.
วัดรางหวาย
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๑๖ ๔๕๐๑

 

 

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอพนมทวน
พระมหาปัญญา ธมฺมวีโร (น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ.)
วัดพังตรุ โทรศัพท์ ๐๘ ๗๘๒๘ ๙๓๕๐

 

รองเจ้าคณะอำเภอพนมทวน
พระมหาธวัชชัย กลฺยาโณ
.ธ.เอก, ป.ธ.๙
วัดพังตรุ
โทรศัพท์ ๐๘ ๙๓๓๑ ๓๒๒๖

 

 

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอพนมทวน
พระชัยวัฒน์ จตฺตมโล (น.ธ.เอก, ป.ธ.๑-๒)
วัดพังตรุ โทรศัพท์ ๐๘ ๔๕๓๕ ๒๓๕๒

 

 

 

 

 

LAST_UPDATED2