เจ้าคณะอำเภอเลาขวัญ พิมพ์
เขียนโดย พระมหาจีรพันธ์ ธมมปสฎโธ   
วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2012 เวลา 04:59

 

เจ้าคณะอำเภอเลาขวัญ

พระครูสิริกาญจโนภาส

..เอก, .., พธ.., ศษ..
วัดเขาวัง
โทรศัพท์ ๐๘ ๙๘๘๘ ๕๙๔๙

 

 

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเลาขวัญ

(ว่าง)

 

รองเจ้าคณะอำเภอเลาขวัญ

 

พระครูพิศาลจารุวรรณ

..เอก, ..-

วัดทุ่งกระบำ

โทรศัพท์ ๐๘ ๙๐๔๖ ๘๔๓๖

 

 

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเลาขวัญ

พระสุรศักดิ์  ปสนฺโน

วัดเลาขวัญ โทรศัพท์ -

 

 

LAST_UPDATED2