เจ้าคณะอำเภอหนองปรือ พิมพ์
เขียนโดย พระครูวรวงค์ ธิตสาโภ   
วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2012 เวลา 05:02

เจ้าคณะอำเภอหนองปรือ
พระครูกาญจนธรรมธัช
..เอก
วัดหนองไม้เอื้อย
โทรศัพท์ ๐ ๓๔๖๔ ๖๑๐๔

 

 

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอหนองปรือ
พระปลัดวงษ์  มหาวีโร
วัดหนองไม้เอื้อย โทรศัพท์ --

 

รองเจ้าคณะอำเภอหนองปรือ
พระครูปริยัติกาญจนโสภณ
..เอก, ..
วัดสมเด็จเจริญ
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๗๖๓ ๙๘๘๐

 

 

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอหนองปรือ
พระมานพ สนฺตมโน (..เอก)
วัดเวฬุวันคีรีวงศ์ โทรศัพท์ ๐๙ ๐๔๔๐ ๙๙๖๕

 

 

 

 

 

 

 

LAST_UPDATED2