เจ้าคณะอำเภอห้วยกระเจา พิมพ์
เขียนโดย พระมหาจีรพันธ์ ธมมปสฎโธ   
วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2012 เวลา 02:59

 

เจ้าคณะอำเภอห้วยกระเจา
พระมหาชโลม ปญฺญาวชิโร
..เอก, ..
วัดทิพย์สุคนธาราม
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๘๓ ๑๔๐๒

 

 

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอห้วยกระเจา
พระครูกาญจนศีรีรักษ์ (..เอก, ปบส.)
วัดเขารักษ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๙๒๕๖ ๖๙๘๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAST_UPDATED2