เจ้าคณะอำเภอสังขละบุรี พิมพ์
เขียนโดย พระมหาจีรพันธ์ ธมมปสฎโธ   
วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2012 เวลา 05:28

 

เจ้าคณะอำเภอสังขละบุรี
พระมหาสุชาติ สิริปญฺโญ
..เอก, ..
วัดวังก์วิเวการาม
โทรศัพท์ ๐๘ ๔๐๐๓ ๔๑๕๒

 

 

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอสังขละบุรี
พระมหานนทชัย นนฺทชโย (..เอก, ..)
วัดวังก์วิเวการาม โทรศัพท์ ๐๘ ๗๑๕๙ ๐๔๖๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAST_UPDATED2