เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี60 พิมพ์
เขียนโดย พระมหาจีรพันธ์ ธมมปสฎโธ   
วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 00:00

เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
พระราชรัตนวิมล (พยุงตสีโล)
..เอก, .., พธ..(กิตติมศักดิ์)
วัดกาญจนบุรีเก่า
โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๘ ๙๐๕๒

 

รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี รูปที่ ๑
พระราชวิสุทธิเมธี (ปัญญา วิสุทธิปญฺโญ)
..เอก, .., พธ.., M.A.
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๕๗ ๗๔๗๘

 

รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี รูปที่ ๒
พระราชวิสุทธาภรณ์ (ทองดำ อิฏฺาสโภ)
..เอก, .., .., พธ.., พธ..(กิตติมศักดิ์)
วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
โทรศัพท์ ๐๘ ๗๙๐๐ ๐๗๘๘

 

เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
พระครูกาญจนกิจโสภณ
..เอก, พธ.., พธ..
วัดกาญจนบุรีเก่า
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๑๐๗ ๓๙๘๗
Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี รูปที่ ๑
พระมหาไพรัช อินฺทวิสุทฺโธ(พระครูศรีกาญจนวิสุทธ์)
นธ.เอก, .., พธ.., M.A., M.Phil
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี รูปที่ ๒
พระมหาจีรพันธ์ ธมฺมปสฏฺโธ
นธ.เอก, .., พธ.., พธ..
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โทรศัพท์ ๐๘ ๖๖๖๑ ๑๙๓๘
Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
LAST_UPDATED2