การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสอบธรรมสนามหลวง บาลี(นักธรรม-ครั้งที่2 ) 2557 พิมพ์
เขียนโดย นางสาวดลชนก จันทร์สุข   
วันจันทร์ที่ 07 กรกฏาคม 2014 เวลา 04:06

เงินอุดหนุนสนามสอบ-บาลีสนามหลวง (นักธรรม-ครั้งที่2 ) ประจำปีงบประมาณ2557