พระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ 2558 พิมพ์
เขียนโดย นางสาวดลชนก จันทร์สุข   
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2015 เวลา 00:00

 

 

 

ชื่อ พระครูกาญจนกิจธำรง
ฉายา  ฐิติโภ
สังกัด  วัดพุพง
ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

วิทยฐานะ  นักธรรมเอก ,ป.ธ.1-2,

ปริญญาตรี   พุทธศาสตรบัณฑิต

 

 

 

 

ชื่อ พระครูกาญจนกิจโสภณ
ฉายา  วรญาโร
สังกัด  วัดกาญจนบุรีเก่า

ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

วิทยฐานะ  นักธรรมเอก

ปริญญาตรี   พุทธศาสตรบัณฑิต

ปริญาโท     พุทธศาสตรบัณฑิต

 

 

 

 

 

 

ชื่อ   พระพล
ฉายา  ปิยสีโล
สังกัด  วัดลิ่นถิ่นพัฒนา

ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

วิทยฐานะ  นักธรรมเอก

ปริญญาตรี   พุทธศาสตรบัณฑิต

 

 

 

 

 

 

ชื่อ พระปลัดวง
ฉายา  มหาวีโร
สังกัด  วัดหนองไม้เอื้อย

ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

วิทยฐานะ  นักธรรมเอก

ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตรบัณฑิต

 

 

 

ชื่อ พระครูโสภณกาญจนพิสุทธิ์
ฉายา  นาควโร
สังกัด  วัดวังผาแดง

ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

วิทยฐานะ  นักธรรมเอก

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ พระครูกาญจนปัญญาภรณ์
ฉายา  ปญฺญาสีโล
สังกัด  วัดเขาสามชั้น

ต.ลุ่มสุ่ม  อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

วิทยฐานะ  นักธรรมเอก

ปริญญาตรี   ศาสนศาสตรบัณฑิต

 

 

 

 

 

 

ชื่อ พระครูกาญจนโชติ
ฉายา  โชติวโร
สังกัด  วัดปรังกาสี

ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

วิทยฐานะ  นักธรรมเอก ,ป.ธ.1-2,

ปริญญาตรี   เกษตรศาสตรบัณฑิต

 

 

 

 

ชื่อ พระครูกาญจนสุตคุณ
ฉายา  อินฺทวณโณ
สังกัด  วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

วิทยฐานะ  นักธรรมเอก

ปริญญาตรี   พุทธศาสตรบัณฑิต

 

 

 

 

 

 

ชื่อ พระเอกพงษ์
ฉายา  เอกวณฺโณ
สังกัด  วัดโป่งเสี้ยว

ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

วิทยฐานะ    นักธรรมเอก

ปริญญาตรี   พุทธศาสตร์บัณฑิต

ปริญาโท     ศาสนาสตรมหาบัณฑิต

 

 

 

 

 

 

ชื่อ พระมหาสันติ
ฉายา  โชติกโร
สังกัด  วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

วิทยฐานะ  นักธรรมเอก ,ป.ธ.9

 

 

 

 

LAST_UPDATED2